اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

هم خانواده کلمه موزون چیست

هم خانواده کلمه موزون

وزن

مترادف: آهنگین، خوش آهنگ، خوش نوا، هم آهنگ، متناسب، سجع، سنجیده، وزن شده

متضاد: ناموزون، ناسنجیده، نسنجیده

معنی: آهنگین، سنجیده

هم خانواده فکر چیست

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده ضعیف چی میشه