اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده کلمه حرکت :متحرک-متحرک-متحرک-متحرک

 

هم خانواده کلمه کشف چیست

هم خانواده کلمه کشف چیست

هم خانواده کلمه کشف :کاشف، مکشوف ،اکتشاف، مکتشف، مکاشفه

 

 

معنی:یافتن-انکشاف-پیدا کردن-شهود

 

هم خانواده کلمه فاسد چیست

هم خانواده کلمه فاسد چیست

هم خانواده کلمه فاسد :فساد، مفاسد، مفسد

 

 

هم خانواده متخصص چیست

هم خانواده متخصص چیست

هم خانواده متخصص :تخصیص

خبره، کاردان، کارشناس، ماهر

هم خانواده شکر چیست

هم خانواده و معنی کلمه شکر

هم خانواده شکر:شکر-تشکر -متشکر- شُکر

 

هم خانواده مختلف چیست

هم خانواده مختلف کلاس سوم

هم خانواده مختلف:هم خانواده:اختلاف-خلف-مخالف-خلافت-خلیفه -خلف-خلاف

 

 

هم خانواده جوامع چیست

هم خانواده جوامع چیست

هم خانواده جوامع :جامع-اجتماع-مجتمع-جمع-مجموع

 

هم خانواده عجب چیست

هم خانواده عجب:تعجّب: متعجّب- عجیب- عجایب

 

هم خانواده محتاج چیست

هم خانواده محتاج چیست

هم خانواده کلمه محتاج :حاجات- حوائج- احتیاج -حاجت

هم خانواده کلمه حاجت

هم خانواده عزت چیست

هم خانواده عزت کلاس ششم

 

 هم خانواده کلمه عزت:معزز-عزتمند-عزیز