اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

هم خانواده کلمه شخصیت چیست

هم خانواده کلمه شخصیت چیست

هم خانواده شخصیت :مشخص-شاخص-تشخیص-تشخص

واژه شخصیت در زبان فارسی به هویت یا طبیعت فرد اشاره دارد. این واژه در زبان و فرهنگ فارسی به دو معنی است. شخصیت گاهی به مجموعه خصوصیات اخلاقی شخص است که او را از دیگران متمایز می‌کند.

همچنین از معنی دیگر و کاربرد دیگر این کلمه این است که به وجود شخصی یا کسی شخصیت می‌گویند. مثلا شخصیت تاریخی یا شخصیت به منظور جایگاه و مرتبه اشخاص است.

هم خانواده صبر چیست

هم خانواده صبر چی میشه

هم خانواده صبر : صبور - صابر-صابرین 

معنی صبر:عطسه آرام- انتظار- قرار- شکیب- بردباری- شکیبایی- تاب- تحمل- حلم- درنگ- خونسردی-

مترادف‌های «صبر» عبارتند از:

  • تحمل
  • شکیب
  • استقامت
  • بردباری

هم خانواده شوق چیست

هم خانواده کلمه شوق

شوق، مشق، تشویق، مشوق و مشتاق

مترادف‌های کلمه شوق: هوس، آرزومندی، علاقه، اشتیاق، شور، دلبستگی، رغبت، ذوق

معنی کلمه شوق: شامل شادی، شور، دلبستگی، آرزومندی و خواستاری است.

هم خانواده کلمه تعلیم چیست

هم خانواده کلمه عظمت چیست

هم خانواده ی کلمه ی احسان چیست

 

هم خانواده استراحت چیست

هم خانواده کلمه استراحت

راحت

مترادف کلمه استراحت

آرامش، آرمیدن، آسایش، آسودن، تمدد اعصاب، خوشی، راحت، فراغ، فراغت

معنی کلمه استراحت

آرامش، آرمیدن، آسایش، آسودگی، آسودن

هم خانواده کلمه منظره

هم خانواده ی کلمه ی احسان چیست

هم خانواده کلمه حاصل چیست

 

هم خانواده خوردن چیست

هم خانواده خوردن:

  • خوردنی
  • خوراک
  • خورش
  • خور
  • خوراندن