اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

هم خانواده خوردن چیست

  • ۲۰۸۳

هم خانواده خوردن:

  • خوردنی
  • خوراک
  • خورش
  • خور
  • خوراندن

هم خانواده ی اطاعت

  • ۴۷۱۷

هم خانواده اطاعت کلاس هفتم

مطیع-مطابعت، طاعت، طاعات و مطاوعت.

معنی اطاعت: تابعیت، فرمانبری، بندگی، مطاوعت، خدمتکاری، گردن نهادن، امتثال، انقیاد، فرمانبرداری، تمکین، طاعت

 


هم خانواده چیره چیست

  • ۳۴۸۳

هم خانواده چیره چیست

هم خانواده: چیرگی

مترادف کلمه چیره: متسلط، متغلب، مستولی، مسلط، منتصر-، فاتح، فایق، قاهر، پیروز، غالب، چیر
متضاد کلمه چیره: مقهور

هم خانواده ثابت چیست

  • ۴۴۹۹

هم خانواده ثابت چیست

ثبت-اثبات-تثبیت

پابرجا- استوار- بادوام- سخت- ایستا- پایدار- پایا- جایگیربرقرار- جایگزین-پابرجا- واثق- پادار- یقین- پایدار- مسلم- مدلل- قائم- محقق- قرص-

هم خانواده زیبا چیست

هم خانواده علم چیست

هم خانواده صورت چیست

هم خانواده کلمه عزت چیست

هم خانواده کلمه نظم چیست

 

 

 

 

 

هم خانواده ظهور چیست

  • ۱۰۹۳

هم خانواده ظهور چیست

هم خانواده ظهور :ظواهر ظاهر اظهار مظهر مظاهر

معنی ظهور :نمود پیدایش- پیدایی- آشکاری