اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده حرکت چیست

هم خانواده کلمه حرکت :متحرک-متحرک-متحرک-متحرک

 

هم خانواده سلیم چیست

هم خانواده سلیم چیست

هم خانواده سلیم :سلامت-تسلیم-سالم

هم خانواده خاور چیست

هم خانواده خاور چیست

 

مترادف کلمه خاور: خراسان-  خاشاک- شرق- مطلع -مشرق - خار -خاوران

متضاد کلمه خاور: باختر

هم خانواده اختیار چیست

هم خانواده اختیار چیست

هم خانواده اختیار چیست

مترادف اختیار: قدرت-انتخاب-غلبه-برگزینی-تصرف-گزینش-اجازه-آزادگی-تفویض-آزادی

متضاد اختیار: اجبار
معنی اختیار : آزادکامی-گزینش-چاره داری-توانایی

هم خانواده تماثیل چیست

هم خانواده تماثیل

هم خانواده تماثیل:تمثال- مثال- مثل

معنی کلمه تماثیل: پیکرها-مجسمه ها

 

هم خانواده اطراف چیست

هم خانواده و معنی کلمه اطراف

هم خانواده اطراف:طرف

مترادف اطراف: حومه-اکناف-پیرامون-توابع-جوانب-نواحی-حواشی-محیط-حوالی-گرداگرد-دوروبر-کران ها

معنی اطراف : گوشه‎ها-پیرامون-کناره ها-سوی ها-کناره-کرانه‎ها

 

هم خانواده صوت چیست

هم خانواده صوت چیست

هم خانواده صوت چیست

مترادف صوت:ندا-آواز-لحن-آوا-صلا-بانگ-صفیر-جار-صدا

معنی صوت:سدا-آهنگ-بانگ-آوا

 

هم خانواده عمارت چیست

هم خانواده عمارت چیست

هم خانواده عمارت چیست

مترادف عمارت: آبادسازی-بنا-عمران-ساختمان-تعمیر-بدنه-آبادی-پیکر-آبادانی-تنه

معنی عمارت: بنا-ساختمان

 

هم خانواده موقت چیست

هم خانواده موقت چیست

هم خانواده موقت :واقعیت-اوقات-موقت

معنی موقت:ناپایدار-گذرا-زودگذر-چندگاهه

 

 

 

هم خانواده و معنی صادقانه چیست

هم خانواده و معنی صادقانه چیست

هم خانواده صادقانه :صدق -صادق- صدیق -صداقت

معنی :صمیمانه- صدق آمیز- صداقت آمیز