اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

تعبیر خواب نزدیکی از دهان

  • ۲۶۲۳

تعبیر خواب مجامعت از دهان
حضرت دانیال (ع) میفرمایند: تعبیروتفسیر آمیزش، برآورده شدن مراد و حاجت می باشد، مخصوصاًً در حالتی که در خواب ملاحظه کنی از تو منی خارج آمده میباشد. در حالتی که ملاحظه کنی با کسی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی آن فرد به تو خیر میکند و منظور و حاجت تو برآورده می گردد.
امام درستگو (ع) می فرمایند: درصورتی که یار و همدم آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال گردیده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [مراد این میباشد که احتلام چهره بگیرد].
جابر مغربی می گوید: در شرایطی‌که پیرمردی که شهوت وی مجموعاَ از در بین رفته میباشد، در خواب ببیند وضعیت شهوانی به وی دست داده و شهوت مثل روزها جوانی بر وی غلبه نموده است، یـعـنـی نسبت به انجام شغل های فقهی بسیار عشق و علاقه‌مند می‌گردد.

  • وصلت و آمیزش

جابر مغربی می گوید: در حالتی که مشاهده کنی با دختری تزویج کردی و با وی همبستر شدی و دختری و دوشیزگی اورا از فی مابین بردی، یـعـنـی در آن سال با زن یا این که کنیزکی وصلت میکنی و از «فرمانروا» نه و خوبی می‌بینی.
ابراهیم کرمانی میگوید: در‌حالتی که مشاهده کنی با زنی نابکار وصلت کرده‌ای و با وی آمیزش می کنی، یـعـنـی فعالیت دشوار و دشواری که بر عهده داری به سادگی پیش می‌رود، البته در صورتی‌که آمیزش نکردی، یـعـنـی آن فعالیت یه خرده سهل و آسان انجام می گردد.
ابن سیرین میگوید: در شرایطی‌که زنی در خواب ببیند مرده‌ای با وی تزویج کرده و در خانۀ زن با وی آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن در گیر معدود و کاست و ضرر میگردد یا این که اینکه درحال حاضر و روزش دگرگون میشود (دفع بلا و دغدغه).
در حالتی‌که ملاحظه کنی با مردۀ زنی وصلت کرده‌ای و با وی آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می آوری، اما درصورتی که ملاحظه کنی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از کالا و اموالش را به دست خواهی آورد.
 

  • زنا

جابر مغربی میگوید: در حالتی که مشاهده کنی با زنا کردن، «دوشیزگی» دختری را از دربین برده‌ای، یـعـنـی کمی فرآورده و اموال حرام به دست می آوری.
ابراهیم کرمانی می گوید: در صورتیکه ملاحظه کنی با زنی نابکار آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی طالب و خواستار عالم و مادیات و جنس حرام می‌شوی (در‌صورتی‌که این خواب را زنی ببیند تاویلش نیز به همین چهره میباشد) .
ابن سیرین می گوید: در صورتی‌که مشاهده کنی با مامان یا این که خواهر و یا این که هر کس برای تو حرام است آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی مهر و علاقۀ خویشاوندی تو از در میان می‌رود، ‌‌‌‌‌ و یا این که در صورتی‌که مرده یا این که زنده باشد تعبیرش اندوه و ناراحتی میباشد، ‌‌‌‌‌ اما برخی از تعبیرگران گفته‌اند: در حالتی‌که زنده باشد، از وی نه و خوبی می‌بینی و ممکن میباشد به مسافرت حج بروی.
امام راست گو (ع) میفرمایند: در شرایطی که مامان یا این که خواهر تو از عالم رفته و در خواب ملاحظه کنی که با وی آمیزش میکنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می رسد.

  • آمیزش با فرمان روا

جابر مغربی می گوید: در صورتی ملاحظه کنی با «فرمان روا» آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک وی می‌شوی.
ابراهیم کرمانی میگوید: در صورتی ملاحظه کنی به بقاع پاد شاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی بر معاند چیره می‌شوی.

  • آمیزش با غیر مسلمان

جابر مغربی میگوید: در‌صورتی‌که ملاحظه کنی با فردی مسیحی، یهودی و یا این که زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی شغل های دنیوی و مادی تو منظم و رو به راه و روش میشود.

  • آمیزش با حیوان‌ها

[احتمالاً از تعبیرهایی که در خصوص آمیزش آمده میباشد می‌اقتدار این طور فیض گرفت که در صورتیکه جانوری با تو آمیزش نماید و تو مفعول باشی، تعبیرش خوب نبوده و معاند به تو جراحت می رساند و ناکامی میخوری و...، اما در صورتی‌که تو باحیوان آمیزش کردی، تعبیرش خوب است و معاند را باخت میدهی و...].
ابراهیم کرمانی میگوید: در شرایطی‌که مشاهده کنی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی فردی را که تعبیروتفسیر پرنده مرتبط با آن میباشد، باخت می دهی [برای داده ها طولانی تر می‌قدرت به تفسیر قسمتی که مرتبط با آن پرنده میباشد مراجعه شود؛ یعنی درصورتی که با مرغ خانگی آمیزش گردیده به مرغ خانگی مراجعه شود].
جابر مغربی میگوید: در‌صورتی‌که ملاحظه کنی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از رنج و سختی رها می‌شوی و بر معاند چیره خواهی شد و جنس و اموال تو ارتقاء مییابد و به آوازه می رسی .
ابراهیم کرمانی می گوید: درصورتی که مشاهده کنی با الاغ آمیزش میکنی، یـعـنـی متاع و اموال خویش را پیدا کرده و به دست می آوری.
جابر مغربی می گوید: در‌صورتی‌که مشاهده کنی با مو جود درنده‌ای آمیزش میکنی، یـعـنـی بر معاند چیره می‌شوی و در فعالیت خودت به نتیجۀ خیر میرسی،‌‌‌‌‌ اما برخی از تعبیرگران میگویند: «سلطان» سبب هراس و بیم تو خواهد شد. ابراهیم کرمانی می گوید: چنانچه ملاحظه کنی در اکنون آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی فرمانروا تورا خوار و ذلیل می نماید. ابن سیرین می گوید: در شرایطی‌که ملاحظه کنی سگ با تو آمیزش نموده است یـعـنـی معاند در تو طمع میکند.
 

  • آمیزش با مرده

● آمیزش مرد با زن مرده: ابن سیرین می گوید: در شرایطی که ملاحظه کنی با مردۀ زنی وصلت کرده‌ای و با وی آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می آوری، امام راستگو (ع) می فرمایند: در حالتی که مشاهده کنی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این میباشد که منظور و حاجت تو برآورده می گردد و بهره و فایده به دست می آوری، ولی در صورتی‌که آب منی از تو خارج نیامده میباشد، البته در صورتیکه آب منی خارج آمد تعبیرش بد است. در حالتی‌که مامان یا این که خواهر تو از عالم رفته و در خواب مشاهده کنی که با وی آمیزش میکنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو میرسد.
● آمیزش زن با مرد مرده: ابن سیرین می گوید: در حالتی‌که زنی در خواب ببیند مرده‌ای با وی وصلت کرده و در خانۀ زن با وی آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن در گیر نادر و کاست و زیان میگردد یا این که اینکه درحال حاضر و روزش دگرگون میشود.
 

  • آمیزش با برنا و کهن سال

ابن سیرین میگوید: چنانچه ملاحظه کنی با مردی برنا و آشنا آمیزش می کنی، یـعـنـی بر وی چیره می‌شوی، ‌‌‌‌‌ اسمعیل بن اشعث می گوید: یـعـنـی خیری از وی به تو می رسد.
ابن سیرین میگوید: در شرایطی‌که مشاهده کنی با مردی برنا و ناآشنا‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی دربین تو و مردی برنا و ناشناس و نا آشنا خصومت بوجود میاید و آن خصومت به محبت تبدیل گردیده و از وی نه و خیر و خوبی به تو می رسد، اسماعیل بن اشعث میگوید: یـعـنـی مراد و حاجت تو از «پاد شاه» برآورده می شود.
ابن سیرین می گوید: درصورتی که ملاحظه کنی با پیرمردی آمیزش می کنی، یـعـنـی اقبال و بخت تو خوب میگردد نه و فایده به تو می رسد .
در شرایطی‌که مشاهده کنی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به منظور مادی خودت میرسی.

 

دهن و دندان (مجامعت) این خواب از شما میخواهد تا اذهان و قیمت های فراموش گردیده ی خویش را به خاطر آورده و از آنان برای برون رفت از معضل های فعلی معاش خویش به کار گیری فرمائید.

تعبیروتفسیر خواب دهن ، تعبیر و تفسیر دیدن دهن در خواب حضرت دانیال گوید: دهن در خواب دیدن، کلید امور و خاتمه ایشان میباشد و هر چه از دهن خارج آید، تاویل آن بر جوهر سخن میباشد، در شرایطی‌که پسندیده میباشد.

رمضان : در های رنج و هرزگی بسته میباشد و خواب خوب زود تعبیر و تفسیر می‌شود و خواب بد تعبیروتفسیر ندارد. شوال : خواب بد و ناراحتی زود تعبیروتفسیر میگردد ، از آن دوری‌کن. ذیقعده : تنها خواب مهاجرت را مسافرت مکن .

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت میباشد، خاصه زیرا بیند که منی از ایشان غیروابسته شوید. در شرایطی که کسی بیند با کسی جماع نمود، عامل میباشد از آن کس خیر و خوبی بیند و حاجت وی روا خواهد شد.

درود اینجانب مجاورت 4:30 صبح با خوابی که دیدم از خواب پریدم،خوابم این بود که کنار جوی‌بار آب راه و روش میرفتم و پسرم هم آنطرف جوی بار آب خط مش می‌رفت،یهو دیدم آب داره بالا میاد و دویدم سمت پسرم و بهش گفتم بدو بیا

با کلیک بر روی حروف الفبا به تفسیر خواب خویش دسترسی پیدا نمائید. چنانچه رویت کرد چوبی به مثقبه رخنه‌ کرد، ادله که به خیانت از مجامعت: حضرت دانیال گوید: مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت میباشد، خاصه زیرا

حضرت دانیال گوید: مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت میباشد، خاصه زیرا بیند که منی از ایشان غیروابسته شوید. در‌صورتی‌که کسی بیند با کسی جماع نمود، استدلال میباشد از آن کس خیر بیند و حاجت وی روا گردد.

دهن و دندان ابن سیرین مجدداً می گوید چنانچه در خواب دیدی که از آلت تناسلی مردانه تو منی بیرون شد ادله بر این باشد که محصول و ثروتی از طرف فرد ناآشنا‌ای به (مجامعت) تعبیروتفسیر خواب آلت تناسلی مردانه

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت میباشد، خاصه زیرا بیند که منی از ایشان غیر وابسته شوید. در شرایطی‌که کسی بیند با کسی جماع نمود، استدلال میباشد از آن کس خیر و خوبی بیند و حاجت وی روا گردد.

سگ شکاری صلح و دوستی میباشد پست که سرویس می نماید و دنائت خویش را نمی تواند نهفته نگه داراست و از میان برنده شود. در حالتی که در خواب مشاهده کنید که سگی برای شما چیزی به دهن گرفت و آورد خوب میباشد زیرا سودی عایدتان می‌شود.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی