اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

تعبیر خواب لباس شخص مرده را پوشیدن

  • ۴۴۲۳

تعبیر خواب پوشیدن لباس مرده

تعبیر خواب لباس شخص مرده را پوشیدن :
۱ـ دیدن لباسهایی آلوده و مندرس در خواب ، آرم آن میباشد که سایر افراد برای زخم رساندن به شما نیرنگ میزنند ، بایستی مراقب تماسهای خویش با بیگانگان باشید.
۲ـ در حالتی که زنی در خواب لباسهایش را آلوده و کثیف و مندرس ببیند، نشانه آن میباشد که درصورتی که در تماسهای خویش با سایر افراد مراقب نباشد دامنش لکه دار شود. دیدن جامه تازه و پاکیزه در خواب، نماد روشن بختی میباشد.
۳ـ در حالتی که خواب مشاهده کنید لباسهای فراوانی دارید، علامت آن میباشد که برای امرار معاش محتاج خواهید شد. چنانچه شخص جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن میباشد که در آینده با امیدها و نا امیدیهای فراوان مواجه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن جامه درخواب هفت وجه میباشد.

نخستین: آیین منزه.

دوم: توانگری (ثروتمند شدن).

سوم: عز و جاه (عزت و جایگاه).

چهارم: فایده.

پنجم: عیش خوش (معاش خوش و مرفه).

ششم: فعالیت.

هفتم: عدل و عدالت.

محمد بن سیرین گوید :

در حالتی‌که روءیت کرد خرقه فصل تابستان به فصل‌زمستان پوشیده بود، استدلال که به قدر جامه مالش زیاده گردد. در صورتی‌که مشاهده کرد خرقه فصل زمستان به فصل‌تابستان پوشیده بود، عامل خوف میباشد. چنانچه زنی به خواب روئت کرد که جامه مردان پوشیده بود، ادله سود بود.

اب‍رویه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍حافظه موقت‍ان‍ی گوید :

در حالتی که بیند در بدن وی جامه مهتران بود، برهان بزرگی بود. در شرایطی‌که بیند جامه فاسقان داشت، ادله معصیت میباشد. چنانچه روءیت کرد که خرقه سلاطین پوشیده بود، استدلال که کارش به نظام شود.

جابر مغربی گوید :

در صورتی‌که خرقه پادشاهان داشت، عامل که از فرمان روا فایده یابد. چنانچه بیند خرقه علماء داشت، ادله میباشد که از علماء سود مند خواهد شد. در حالتی که بیند که جامه صوفیان داشت از جهان دست بدارد. در‌صورتی‌که بیند که خرقه توانگران داشت ادله که درجمع محصول حریص بود. در شرایطی که بیند که خرقه ترسایان و جهودان داشت، استدلال که تماشاچی میل به وی گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در صورتیکه در خواب مشاهده کنید برهنه می باشید و جامه بر بدن ندارید مبتلا وحشت و ترس می‌شوید و موردی پیش میاید که حس ضعف و ناتوانی میکنید. در‌صورتی‌که از کسی در خواب جامه خیر و خوبی بگیرید یا این که از فروشگاهی خرقه شیک و آبرومندی بخرید نشان آن میباشد که حرمت شما زیاد میگردد و امنیت نتیجه ها می فرمائید البته در حالتی که کسی به شما خرقه فقیرانه ای بدهد به قدر کینه دوزی و کراهتی که در شما پدید می‌آید ضرروزیان می‌کنید و جراحت می‌بینید. در شرایطی که ملاحظه کنید جامه غواصی پوشیده اید ریسک می‌کنید و دست به یک تست پهناور می زنید و برای علم آموزی چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم میروید. چنانچه ملاحظه کنید جامه زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می‌شود و به شما بهتان می‌زنند یا این که در دادگاهی آیتم سئوال و مواخذه قرار می‌گیرید. در صورتی‌که زنی در خواب ببیند که جامه مردانه پوشیده فعالیت و وظیفه ای سخت به عهده وی واگذار می‌گردد یا این که داوطلبانه می پذیرید. درصورتی که در خواب بببینید که چند دست جامه دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می گردد. درصورتی که در خواب مشاهده کنید لباستان تنگ میباشد و در فشار قرار می‌گیرید و این فشار یا این که شغلی میباشد یا این که خانوادگی. در حالتی که در خواب مشاهده کنید جامه شل و گشادی پوشیده اید فراغت مییابید یا این که روزی شما فراخ میشود.

لوک اویتنهاو میگوید :

جامه

پاک : احترام

فراهم نمودن خرقه : بهروزی

جامه کهنه : افتخار

جامه خواب : وصلت ناگهانی

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ در‌صورتی‌که در خواب لباسی کهنه و مندرس یا این که پاک و تر و تمیز ملاحظه کنید ، آرم آن میباشد که در تعهدات خویش با ناکامی مواجه خواهید شد .

۲ـ در شرایطی‌که جامه گرانبهای و سابق در خواب مشاهده کنید ، علامت آن میباشد که بخت به شما رو می نماید هر تعدادی که با ایده های جدید مخالفید .

۳ـ در حالتی‌که در خواب لباسی سابق را بپسندید ، نماد آن میباشد که از بازه زمانی خویش سریعتر پیش می‌روید و در این‌راه با حوادثی جدید و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون شود .

۴ـ در حالتی که خواب مشاهده کنید لباس ای سپید بر بدن خویش دارید یا این که لباس بر بدن دیگری میباشد ، نماد آن میباشد که معاشِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر تحول ، غم شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ چنانچه خواب ملاحظه کنید با شخصی سفیدپوش گام می زنید ، نشانه آن میباشد که فرد متبوع مضطرب و مریض گردد . ولی در شرایطی‌که آن شخص دختر یا این که نوپا باشد ، آرم آن میباشد که در یک کدام از فصول سال معاش ریلکس و سهل ای خواهید کرد .

۶ـ در شرایطی که خواب مشاهده کنید لباسی سیاه بر بدن نموده اید ، علامت آن میباشد که با شخصی بداخلاق دمخور خواهید شد و گفت و گو ها و دعواها با وی خواهید کرد

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی