اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

تعبیر خواب افتادن دندان اسیاب بدون خونریزی

  • ۴۷۸۰

تعبیر خواب افتادن دندان در دست بدون خونریزی

محمدبن سیرین

در شرایطی که بیند دندان جلو وی بر کف دستش به‌زمین‌خورد یا این که بر کنار یا این که بر زمین به‌زمین‌خورد و به خاک آلوده و کثیف نگردید، ادله که وی فرزندی یا این که خواهری یا این که برادری آید، در‌حالتی که بیند دندان جلو وی بر زمین زمین خورد و فی مابین خاک ضایع شوید، استدلال که از این جماعت یکی‌از هلاک شود، یا این که جداگانه شود، چنانکه هیچکس از او نشان ندهد.

درصورتی که بیند برخی از دندان بشکست یا این که ضایع شد، برهان که به یک کدام از ایشان بلا و آفتی برسد. چنانچه بیند دندان جلو وی کوفته شد، عامل که اورا با چنان کسان خصومت افتد. در حالتی که بیند یکی دندان جلو وی کنده شد، استدلال که یکی‌از این جماعت را سخنی زشت گوید و از او مفارقت جوید. در صورتی‌که بیند دندانهای جلو وی زیاده شد یا این که خوب و پاکیزه شد، استدلال که یک کدام از کسان را نه و خرمی و متعددی رفعت و رده میباشد.

در‌صورتی‌که بیند در جنب دندان جلو وی دندان زیرین میباشد، برهان که وی دختری آید. چنانچه بیند گزاره دندانهایش بر دندانهای دیگر، زیرا تاویل دندانهای جلو می بایست کرد و هر دندانی که وابستگی بدان کس دارااست. در شرایطی‌که بیند دندانهای وی از حوض بود یا این که از سیم یا این که از سفال و مانندآن، استدلال که اجل وی نزدیک آمده باشد.

در صورتیکه بیند که از دل وی دندان رسته میباشد، برهان که زود هلاک شود و برخی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام میباشد و بعضا گویند، برهان که زود هلاک شود و برخی گویند، ادله بر نزاع و خصومت میباشد.

تعبیر و تفسیر خواب دندان لق چه می باشد

تفسیر خواب دندان کشیدن افتادن آن

  • مطیعی تهرانی:

چنانچه تماشاچی خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار کینه شود. درصورتی که تنها درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می‌گردد و وام دار می شود. در شرایطی که تماشاچی خواب ببیند که دندان‌هایش سپید و درخشان میباشد معاش خانوادگی رونق و جلا می یابد و واقعه ای خوب برای وی و خانواده‌اش رخداد میفتد.

آنلی بیتون تعبیروتفسیر گر دارای اسم و رسم میگوید:
در صورتیکه خواب مشاهده کنید دندانهایتان حاد و کرم خورده میباشد، علامت آن میباشد که تن درستی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
در حالتی که خواب ملاحظه کنید یکی‌از دندانهایتان پوسیده و شکسته میباشد، آرم آن میباشد که در شرایط بدی قرار خواهید گرفت.

طرح‌ها، نصفه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان مبتلا نقص‌ خواهد شوید.

درصورتی که خواب ملاحظه کنید دندانهای کرم خورده خویش را می کشید، آرم آن میباشد که به فقر و تنگدستی مبتلا خواهید شد.
ابراهیم کرمانی گوید: در‌صورتی‌که بیند دندان وی سیاه شد، اورا اندوه و ناراحتی برسد

تعبیر و تفسیر خواب دندان حاد

تفسیر خواب دندان عقل و معنای آن
تفسیر خواب دندان لق گردیده و وا رفته

  • آنلی بیتون میگوید

در شرایطی که خواب مشاهده کنید دندانهایتان لق شده‌است، علامت آن میباشد که در معاش ناکامی تلخی خواهید خورد و به نومیدی مبتلا خواهید شد.

در صورتی‌که خواب مشاهده کنید دندانهایتان را دکتر معالج معاینه می کند، نماد آن میباشد که معاندان مخفیانه به شما نزدیک می شوند.

درصورتی که خواب مشاهده کنید دندانهایتان را به خارج تف میکنید، علامت آن میباشد که یک کدام از اعضای خانواده شما مریض خواهد شد.

ابن سیرین گوید: در حالتی که بیند یکی دندانهای جلو وی کنده شد، ادله که یک کدام از این جماعت را سخنی زشت گوید و از او مفارقت جوید.

تعبیروتفسیر خواب دندان کشیدن چه میشود؟

تعبیر و تفسیر خواب دندان درآوردن نوزاد

  • حضرت دانیال

دندانها به خواب اهل بیت صاحب و مالک خواب میباشد و دندانهای بالا دلالت نماید بر نرینه و دندانهای زیرین، دلالت نماید بر مادینه و دندانهای جلو دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران نماید یا این که بر مامان و بابا میباشد.

دندانهائی که بر جنب آن باشند، برهان بر عم و فرزندان و عمان نماید و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر میباشد که آن را ثنایا خوانند، ادله بر مهتر و وسیع فامیل نماید و دندانهای دیگر، برهان بر خالان و فرزندان خال نماید.

دندانهای پسین، عامل بر کسی نماید که از قوم و قبیله بدور باشد و برخی از معبران گویند: دندانهای جلو و آن چه از جانب دست میباشد، استدلال بر والدین نماید. چنانچه بیند دندانی از جلو وی می جنبید، عامل که از این جماعت که وصف کردیم یکی‌از مریض شود.

تعبیر و تفسیر خواب دندان شکسته چه چیزی است؟

تعبیروتفسیر خواب دندان افتادن

  • ابراهیم کرمانی

دندان بالا در مقابل دیده میباشد، استدلال بر نرینه نماید و دندان زیرین در مقابل پیشانی میباشد، استدلال بر مادینه نماید. در شرایطی که بیند دندانهایش پاراگراف در کنارش زمین خورد، پس گزاره را در کف خویش گرفت، عامل که بستگان خویش را توده نماید و نگذارد که از وی غیروابسته گردند.

در‌صورتی‌که بیند از دندانهای وی بوی خوش می آمد، استدلال که خویشاوندان بر او ستایش گویند. چنانچه به مغایر این بیند، برهان که قوم بر او غایب بودن نمایند. در حالتی‌که بیند دندانش درد میکرد و برکند، برهان که محصول یابد. درصورتی که بیند دندان وی سیاه شد، اورا حزن و حزن برسد. در صورتی‌که بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، استدلال که وی راعمری دراز میباشد، چنانکه کلیه تبار خود را در گور نماید.

تفسیر خواب دندان افتادن در کف دست و تعبیر و تفسیر خواب دندان درآوردن نوزاد

  • تعبیروتفسیر خواب دندان حاد به گزارش امام صادق

در صورتی‌که بیند که دندانش درد میکرد و در اختیار فرا گرفت، ادله که بهره یابد و سود از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ به دست آوردن آن بهره معدود از سیصد درم نبوده و زیاده از آبادی هزار درم نباشد.

در‌صورتی‌که به هر دو دست گرفت، برهان که فرآورده فراوان یابد. در شرایطی که بیند که از دهن دندانی خون آلود فرا گرفت، عامل که فایده را از آن کس میباشد که آن دندان برگیرد، لیکن وی مصیبتی برسد.

در‌حالتی که بیند که برخی از دندانهایش ناپدید شد، برهان که به عدد آن از خاندان او به هجران پروسه و به تندرست گشوده آیند. در‌حالتی که بیند که تمامی دندانهای او در بین لهجه عده شد و دیگر گشوده جای خویش گرد‌همایی، استدلال که بستگان او گلایه نمایند از وی.

  • یوسف پیامبر علیه السلام

دیدن افتادن دندان یکی فامیل از وی غیروابسته گردد

دیدن شکستن دندان پهناور عذاب و جدل باشد

تعبیر و تفسیر خواب دندان عقل چه میگردد و چه‌طور تعبیر و تفسیر میگردد

 

  • تعبیر و تفسیر خواب دندان به گزارش امام صادق (ع)

امام جعفر(ع)  فرمود: «در رابطه خواب دیدن‌ها بیندیش ، پروردگار راست و لاف آن را با هم در آمیخته ، چرا‌که در حالتی‌که تمامی آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، کلیه بشر‌ها فرستاده خواهند شد، و در صورتی‌که همگی لاف باشد، بیهوده و بى‌بهره خواهد شوید»

    دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه میباشد.
    اولیه: اهل بیت  خانواده و قبیله.
    دوم: کالا.
    سوم: بهره.
    چهارم: ناراحتی و حزن.
    پنجم: مصرف  (گزند و ضرر و زیان).
    ششم: مفارقت وجدائی از قوم و قبیله.

 

  • علامه مجلسی ( ره)

سقوط دندانهای بالا تفسیر گردیده به مرگ قوم پدری و دندان تحت به خویشاوندان مادری

منوچهر مطیعی تهرانی

در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها اشخاص خانواده ما میباشند. معبران سنتی یقین داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده میباشند و دندان های فک زیرین زنان.ولی نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها صحیح وجود ندارد به دلیل آن که هیچ دلیلی نیست که اثبات نماید که دندان های بالا نر می‌باشند و دندان های فک پائین ماده.

دندان ها ازاعضا حساس تن ما می‌باشند و بها و استحکام شان در دهن معرف قیمت و استحکامی میباشد که اشخاص نزد ما دارا‌هستند.

این صحیح خیس میتواند باشد تا آن‌ها را نر و ماده بدانیم. به حیث اینجانب دندان های کرسی همسر و والدین می‌باشند و دندان های جلو فرزندان. دندان های جلو زینت فیس به اکانت میایند و فرزندان نیز زیب و زینت معاش ما محسوب میشوند.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی