اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

معنی این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط

این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط

این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط

این بزرگ مرد و نویسنده با شادی کافی نوشتن را شروع کرد.

معنی کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند

کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند

 

معنی کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند

از موقعی که مرا از نیستان جداکردند از سوز و ناله های عاشقانه ی من تمامی عالم هستی با من هم نوا شدند

معنی غلغله زن چیست

غلغله

معنی غلغله زن:هیاهو-آشوب-هنگامه-الم شنگه-همهمه-بانگ-قشقرق-جاروجنجال-فریاد-خروش-غوغا

شعر حکایت درخت علم با معنی

شعر حکایت درخت علم با معنی

شیخ به او خندید و گفت: ای مرد ساده دل ، درختی که می خواهی علم است.(معنی بیت اول)

معنی بیت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

معنی بیت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
هرچه بیشتر علم را یاد بگیرید ، اگر آن را تمرین نکرده باشید ، نادان تر خواهید شد

معنی کلمه حجر چیست

معنی کلمه حجر چیست

معنی کلمه حجر به عربی، معنی کلمه حجر در حقوق، معنی حجر در قران،معنی کلمه حجره معلی، حجر به عربی

مترادف کلمه حجر: ملاذ--بی جان-کنف-جماد-پناه-سنگ-بغل-لهنه -آغوش-دامن-کنار

معنی کلمه حجر: سنگ

 

معنی بیت ز بهر نیایش سرو تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

معنی بیت ز بهر نیایش سرو تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

معنی بیت ز بهر نیایش سرو تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

سر و تن خود برای عبادت شست و برای راز و نیاز به دنبال جایی پاک و تمیز گشت .

معنی معاش چیست

معنی معاش چیست

معنی معاش :گذران-زیست-روزی

مترادف معاش: حقوق-اعاشه-مزد-گذران-زندگی-معیشت-زندگانی -نفقه

معنی چیرگی چیست

معنی چیرگی چیست

معنی چیرگی چیست

دست-چیره -برتری -چیره بودن-تفوق -چیر بودن-پیروزی -غلبه -استیلاء-تسلط-سیطره -قهر

درنگ چیست

معنی درنگ چیست

معنی درنگ چیست