اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

هم خانواده تمامی حروف الفبا

  • ۷۶۵

هم خانواده تمامی حروف الفبا  

 

در این مجموعه برای شما دوستان عزیز هم خانواده تمامی حروف الفبا اماده کردیم

 

 

هم خانواده کلمه

هم خانواده

هم خانواده آفرینش

ابداع، انشا، تکوین، خلق، خلقت، سرشت، صنع، طبیعت

هم خانواده آفریده

خلق، ساخته، مخلوق، مصنوع

هم خانواده آفریدگار

آفریدن،آفرینش

هم خانواده آغاز

ابتدا، اوایل، بدو، عنفوان، مقدمه، نخست

هم خانواده آهسته

آرام، بتدریج، بطی ء، تانی، درنگ، کند، ملایم، نرم، نرم نرمک

هم خانواده آموزش

پرورش، تحصیل، تدریس، تعلم، تعلیمی، تعلیمات، درس

هم خانواده آخر

اختتام، انتها، پایان، پسین، ته، خاتمه، سرانجام، عاقبت، فرجام

هم خانواده اطراف

اکناف، پیرامون، جوانب، حواشی، حوالی، دوروبر، کران ها

هم خانواده اعجاز

معجزه

هم خانواده احسان

خوبی،نیکی،نیکویی،بخشش،انعام

هم خانواده انتظار

ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

هم خانواده اثر

ایز، پی، جای پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تأثیر، خاصیت، فایده

هم خانواده ارتباط

بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، دلبستگی، رابطه

هم خانواده امید

آرزو، امل، امیدواری، انتظار، توقع، چشم‌داشت

هم خانواده ایمان

 

هم خانواده انتخاب

تعیین، گزینش، گلچین، برگزیدن، گزیدن

هم خانواده اشتیاق

آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هو

هم خانواده اشغال

آشخال، آخال، خاکروبه، خاشاک

هم خانواده اشیا

شی

هم خانواده اشرف

شرافت - تشریف

هم خانواده اشعار

ابراز، اظهار، اعلام، بیان، آگاهانیدن، آموختن

هم خانواده آشکار

برملا، بی پرده، بین، پدیدار، پیدا، جلوه گر، جلی، جهر

هم خانواده اشتراک

آبونه، انبازی، شریک، شریک شدن

هم خانواده آشنا

انیس، خودی، خویش، دوست، شناخت، مالوف، مانوس، مونس، یار، شناسا

هم خانواده   یاسین

نصیحت کردن کسی راکه نشنود اندرزبیهوده دادن

هم خانواده اساس

تاسیس،مؤسس،مؤسسه

هم خانواده اسرار

سر ، راز

هم خانواده استقبال

پذیرایی، پیشواز، خوش آمد، پذیره، ابرازعلاقه، التفات، توجه

هم خانواده   حسین

نیکو، خوب، مصغر حسن

هم خانواده   لیانا

بانوی درخشان و زیباروی

هم خانواده استقلال

آزادی، خودمختاری

هم خانواده   اسما

نام ها، اسامی، معارف، حقایق

هم خانواده   عرفان

تصوف، الهیات، حکمت، شناخت، علم، معرفت

هم خانواده اسلام

تسلیم،مُسلِم، سلام،سالم، سلیم ،سلامت

هم خانواده ایام

یوم

هم خانواده ایران

 

هم خانواده ایشان

خودشان ، آنها ، ایشان ، انها ، انان ، خودشانرا

هم خانواده ایستگاه

توقفگاه، موقف، یام، رله

هم خانواده ایثار

جانبازی، فداکاری، قربانی، گذشت

هم خانواده ایده

آرمان، اندیشه، زعم، عقیده، فکر

هم خانواده ایرج

یاری دهنده

هم خانواده آینده

آتی، آتیه، آجل، بعدی، مستقبل، واردشونده ، رونده

هم خانواده ایستاده

برپا، قایم، راکد

هم خانواده ابهت

اهمیت، بزرگی، جبروت، جلال، سطوت، شکوه، صولت، عظمت

هم خانواده ابتدا

آغاز، اوان، اوایل، اول، بدو، شروع، عنفوان، مطلع، نخست

هم خانواده ابداع

ابتکار، اختراع، انشا، ایجاد، خلق، خلقت، نوآوری، نوپردازی

هم خانواده ابد

ازلی، دایم، قدیم، همیشه

هم خانواده ابر

ابل، رباب، سحاب، غمامه، میغ، اسفنج

هم خانواده ابتکار

ابداع، اختراع، بدعت، نوآوری، ذوق، قریحه، پگاه خیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه

هم خانواده

هم خانواده بشر

آدم- آدمی- آدمی زاد- آدمی زاده- انسان- مردم- ناس

هم خانواده بشارت

خبرخوش- مژدگانی- مژده- نوید

هم خانواده بشنو

شنیدن

هم خانواده بشیر

بشارت-مبشر

هم خانواده بشتافت

عجله کرد

هم خانواده بشتابد

 

هم خانواده بشری

بشری

هم خانواده بسیار

انبوه- بس- بسی- بغایت- بی اندازه- بی حد- بیش

هم خانواده بستان

بوستان- گلزار- گلستان- باغ- پالیز- جالیز

هم خانواده بساط

فرش- گستردنی- اثاث- اثاثیه- اسباب- دستگاه- لوازم- متاع

هم خانواده برکه

آب انبار- آبدان- آبگیر- استخر- برم- تالاب- غدیر

هم خانواده بلور

آبگینه- زجاج- شیشه- شیشه‌شفاف- منشور- کریستال

هم خانواده بلند مرتبه

ارجمند- سرافراز- عالیرتبه- والامقام

هم خانواده بلا  

آزار- آسیب- آشوب- آفت- بلیه- رزیه- رنج- سختی- فاجعه- فتنه- گزند- محنت- مشقت- مصیبت

هم خانواده بست

باغ- گلزار- میوه زار- پشته- زمین ناهموار- گریوه- محور سنگ آسیا

هم خانواده بسته

قفل- مقفل - محدود- محصور- مسدود - دلمه- لخته- منعقد- منجمد

هم خانواده بلند آوازه

بنام- سرشناس- شهیر- مشتهر- مشهور- معروف- نام‌آور- نامدار- نامور- نامی

هم خانواده وسط

اواسط - واسط

هم خانواده بیم

اضطراب- پروا- ترس- ترس کاری- تشویش- جبن- خارخار

هم خانواده بقیه

بازمانده- باقی مانده- باقی- بقایا- بقیت- تتمه- ادامه- دنباله

هم خانواده بخشنده

انفاق گر- باسخاوت- بخشایشگر- بذال- جواد- جوانمرد- خیر

هم خانواده بحر

اقیانوس- دریا- یم - وزن شعر

هم خانواده بحث

جدال- گفتگو- مباحثه- مذاکره- مقال- مناظره- مناقشه

هم خانواده بینایی

دید- رویت . باصره   . اطلاع- بصیرت- بینش- دانایی

هم خانواده برافروخت

روشن کردن- شعلهور ساختن- مشتعل ساختن

هم خانواده ببخش

گذشت

هم خانواده بلبل

ندلیب- هزار- هزارآوا- هزاردستان- شبخوان- شباهنگ

هم خانواده بلند

دراز- طولانی- طویل

هم خانواده بلیغ

رسا- شیوا  . زبانآور- سخنآرا- چیرهزبان

هم خانواده  بلکه

ایضاً- بساکه- بل- شاید- ولی  . لاکن- بیک- لیکن- ولیک  . لابل

هم خانواده با صفا

مصفا- مفرح- خرم- نزیه

هم خانواده  باهوش

تیز- داهی- زرنگ- زیرک- باذکاوت- عاقل- متیقظ- محیل- ناقلا- نکتهدان- هوشمند- هوشیار

هم خانواده  باغ

بستان- بوستان- حدیقه- روضه- فردوس- گلستان- گلشن- لالهزار- ملک

هم خانواده   باقی

باقیمانده- بازمانده- مانده- موجود  . بقیه- تتمه- مابهالتفاوت

هم خانواده   باغبان

گلکار- بستانپیرا- بستانی- بستی- چمنپیرا- نگهبان باغ

هم خانواده بازی

لعب- ملاعبه- ملعبه . تفریح- تفنن- . قمار- گنجفه  . ورزش  . فریب- حیله

هم خانواده باطل

بیمعنی- ناحق . نادرست- غلط . ناراست- ناصواب

هم خانواده باران

بارش- ذهاب- مطر

هم خانواده بت

الهه- شمسه- صنم- طاغوت- فغ- هیکل . محبوب- معشوق

هم خانواده برتر

اعلی- افضل- اولی- عالی- فایق- بالاتر- مرجح

هم خانواده بتول

باکره- بکر- عذرا- ناسفته   بیوه . پارسا- پاکدامن

هم خانواده بتازد

هلی تاختن

هم خانواده با دقت

امعان- امعاننظر- تدقیق- تمرکزفکر- توجه- غوررسی- کنجکاوی- مداقه- مراقبت

هم خانواده با ارزش

ارجمند- بااعتبار- بااهمیت- قیمتی- نفیس- ارزشمند- گرانبها

هم خانواده با معرفت

باکمال- عالم- فرهیخته . آدابدان- جوانمرد

هم خانواده با محبت

بامهر- رئوف- شفیق- صمیمی- مشفق- مهربان- مهرپرور

هم خانواده با هیجان

اضطراب- تلاطم- شور- غضب

هم خانواده بندگان

عبد- عبید- مربوب- مملوک- آزاد- آزاده- حر- آفریده- مخلوق- چاکر- خادم- خدمتکار- خدمتگزار- غلام

هم خانواده بنده

عبد- عبید- مربوب- مملوک

هم خانواده مقتدر

قادر ، قدرت ، اقتدار

هم خانواده عظمت

عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

هم خانواده متعبد

تبعید     معابد   عبادت   معبود

هم خانواده حرم

 حَرام، حُرمت،حِرمان،مُحّرّم،مُحَرم،حریم،محروم،احترام،تحریم

هم خانواده جاری

جریان. F.P. جریان.مجرا. البیسطیبلذ. مثلا . مجری

هم خانواده جاذبه

جذب، جذبه مجذوب جذاب

هم خانواده غنیمت

غنیم مغتنم اغتنا مغتنم غنی اغنیا

هم خانواده ناله

آه، جزع، شیون، فریاد، فغان، تضرع، زاری، گریه، مویه، زوزه

هم خانواده ی غرق

مغروق غریق

هم خانواده معتدل  

اعتدال   متعادل   تعدیل.

هم خانواده قصد

مقصد قاصد مقصود مقاصد اقتصاد

هم خانواده معصوم

عصمت

هم خانواده مونس

انس،مانوس،انیس

هم خانواده هلاک

هلاک: هلاکت هالک مهلک استهلاک

هم خانواده معلوم

عالم  - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

هم خانواده عزت

معزز عزیز عز

هم خانواده نقطه

نقاط، مُنقط

هم خانواده فضل

فضیلت فضایل فضیل

 

 

 

 

 

 

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی