اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

3 سری نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل اول با جواب

  • ۳۳

3 سری نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل اول با جواب

3 سری نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل اول با جواب

 

 

 

 نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل اول با جواب

الف) درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با گذاشتن علامت (×) مشخص کنید.

1- در عدد 35000930006 رقم 5 در مرتبه ی یکان طبقه ی میلیارد قرار دارد.      ص                 غ

2-   کیلوگرم برابر است با 750 گرم                                                       ص                 غ

3- لوزی نوعی متوازی الاضلاع است که اضلاعش با هم برابر باشند.                      ص                 غ

4- بین دو کسر   و   فقط کسر   قرار دارد.                                           ص                 غ

ب) با گذاشتن علامت (×) گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

5-    پولی چند درصد آن پول است؟

الف) %20               ب) %40                ج) %35                 د) باید مقدار پول معلوم باشد.

6- حاصل ضرب   به کدام عدد نزدیک تر است؟

الف) 5/1                ب)                   ج)                     د)  

7- کدام یک از اعداد زیر جزو اعداد مربعی نیست؟

الف) 16                 ب) 25                  ج) 63                   د) 100

8- کدامیک از اعداد زیر از عدد «04/8» کوچک تر است؟

الف) 12/8              ب) 07/8               ج) 01/9                د) 035/8

ج) با نوشتن عدد یا عبارت مناسب، جاهای خالی را پر کنید.

9- میانگین اعداد (18، 20، 12، 11، 9) برابر با ......................... می باشد.

10- اگر قرینه ی شکلی را نسبت به نقطه ی مشخصی رسم کنیم به آن نقطه، ........................ گفته می شود.

11- عدد اعشاری «بیست و هشت و سه هزارم» را به صورت ............................. می نویسیم.

12- هزار تا ........................... می شود یک میلیارد.

د) عملیات و فعالیت های خواسته شده را انجام داده و مسئله ها را حل کنید.

13- مقایسه کنید و علامت > = < بگذارید.

250 میلی لیتر ربع لیتر                             4 کیلومتر و 2 متر   4000 متر و 200 دسی متر

199/4 25/4                                           

14- حاصل عملیات زیر را به دست بیاورید.

                                                           

= 14/9- 038/23                                                             

                                                         = 06/0×4/0

  15- مجموع زاویه های داخلی شکل مقابل را به هر روشی که دوست دارید پیدا کنید.

 

10

20

 

 

16- مساحت قسمت رنگی شکل زیر را حساب کنید.

 

 

 

17- معدل سه عدد 16 شده است. اگر مجموع عدد اول و دوم 28  باشد عدد سوم چند بوده است؟

 

 

18- کیانا دهانه ی پرگارش را به اندازه ی 3 سانتی متر باز کرده و دایره ای رسم نمود.. محط این دایره چند سانتی متر است؟

 

 

19- فروشگاهی اجناسش را با %20 تخفیف به فروش می رساند. برای خریدم یک کالای 30000 تومانی چند تومان باید پرداخت کنیم؟

 

 

20- امروز خورشید ساعت "24    '45   6 طلوع و ساعت "22    '33   5 غروب کرده است، طول این روز را محاسبه کنید.

 

 

 

 

 نمونه سوالات ریاضی پنجم سری دوم

الف) درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با گذاشتن علامت (×) مشخص کنید.

1- در عدد 35000930006 رقم 5 در مرتبه ی یکان طبقه ی میلیارد قرار دارد.      ص                 غ

2-   کیلوگرم برابر است با 750 گرم                                                       ص                 غ

3- لوزی نوعی متوازی الاضلاع است که اضلاعش با هم برابر باشند.                      ص                 غ

4- بین دو کسر   و   فقط کسر   قرار دارد.                                           ص                 غ

ب) با گذاشتن علامت (×) گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

5-    پولی چند درصد آن پول است؟

الف) %20               ب) %40                ج) %35                 د) باید مقدار پول معلوم باشد.

6- حاصل ضرب   به کدام عدد نزدیک تر است؟

الف) 5/1                ب)                   ج)                     د)  

7- کدام یک از اعداد زیر جزو اعداد مربعی نیست؟

الف) 16                 ب) 25                  ج) 63                   د) 100

8- کدامیک از اعداد زیر از عدد «04/8» کوچک تر است؟

الف) 12/8              ب) 07/8               ج) 01/9                د) 035/8

ج) با نوشتن عدد یا عبارت مناسب، جاهای خالی را پر کنید.

9- میانگین اعداد (18، 20، 12، 11، 9) برابر با ......................... می باشد.

10- اگر قرینه ی شکلی را نسبت به نقطه ی مشخصی رسم کنیم به آن نقطه، ........................ گفته می شود.

11- عدد اعشاری «بیست و هشت و سه هزارم» را به صورت ............................. می نویسیم.

12- هزار تا ........................... می شود یک میلیارد.

د) عملیات و فعالیت های خواسته شده را انجام داده و مسئله ها را حل کنید.

13- مقایسه کنید و علامت > = < بگذارید.

250 میلی لیتر ربع لیتر                             4 کیلومتر و 2 متر   4000 متر و 200 دسی متر

199/4 25/4                                          

14- حاصل عملیات زیر را به دست بیاورید.

                                                           

= 14/9- 038/23                                                             

                                                         = 06/0×4/0

  15- مجموع زاویه های داخلی شکل مقابل را به هر روشی که دوست دارید پیدا کنید.

 

10

20

 

 

16- مساحت قسمت رنگی شکل زیر را حساب کنید.

 

 

 

17- معدل سه عدد 16 شده است. اگر مجموع عدد اول و دوم 28  باشد عدد سوم چند بوده است؟

 

 

18- کیانا دهانه ی پرگارش را به اندازه ی 3 سانتی متر باز کرده و دایره ای رسم نمود.. محط این دایره چند سانتی متر است؟

 

 

19- فروشگاهی اجناسش را با %20 تخفیف به فروش می رساند. برای خریدم یک کالای 30000 تومانی چند تومان باید پرداخت کنیم؟

 

 

20- امروز خورشید ساعت "24    '45   6 طلوع و ساعت "22    '33   5 غروب کرده است، طول این روز را محاسبه کنید.

 

 

 

 

  نمونه سوالات ریاضی پنجم سری سوم

الف) درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با گذاشتن علامت ×) مشخص کنید.

1- در عدد 35000930006 رقم 5 در مرتبه ی یکان طبقه ی میلیارد قرار دارد.      ص                 غ

2-   کیلوگرم برابر است با 750 گرم                                                       ص                 غ

3- لوزی نوعی متوازی الاضلاع است که اضلاعش با هم برابر باشند.                      ص                 غ

4- بین دو کسر   و   فقط کسر   قرار دارد.                                           ص                 غ

ب) با گذاشتن علامت ×) گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

5-    پولی چند درصد آن پول است؟

الف) %20               ب) %40                ج) %35                 د) باید مقدار پول معلوم باشد.

6- حاصل ضرب   به کدام عدد نزدیک تر است؟

الف) 5/1                ب)                   ج)                     د)  

7- کدام یک از اعداد زیر جزو اعداد مربعی نیست؟

الف) 16                 ب) 25                  ج) 63                   د) 100

8- کدامیک از اعداد زیر از عدد «04/8» کوچک تر است؟

الف) 12/8              ب) 07/8               ج) 01/9                د) 035/8

ج) با نوشتن عدد یا عبارت مناسب، جاهای خالی را پر کنید.

9- میانگین اعداد 18، 20، 12، 11، 9) برابر با ......................... می باشد.

10- اگر قرینه ی شکلی را نسبت به نقطه ی مشخصی رسم کنیم به آن نقطه، ........................ گفته می شود.

11- عدد اعشاری «بیست و هشت و سه هزارم» را به صورت ............................. می نویسیم.

12- هزار تا ........................... می شود یک میلیارد.

د) عملیات و فعالیت های خواسته شده را انجام داده و مسئله ها را حل کنید.

13- مقایسه کنید و علامت > = < بگذارید.

250 میلی لیتر ربع لیتر                             4 کیلومتر و 2 متر   4000 متر و 200 دسی متر

199/4 25/4                                          

14- حاصل عملیات زیر را به دست بیاورید.

                                                           

= 14/9- 038/23                                                             

                                                         = 06/0×4/0

  15- مجموع زاویه های داخلی شکل مقابل را به هر روشی که دوست دارید پیدا کنید.

 

10

20

 

 

16- مساحت قسمت رنگی شکل زیر را حساب کنید.

 

 

 

17- معدل سه عدد 16 شده است. اگر مجموع عدد اول و دوم 28  باشد عدد سوم چند بوده است؟

 

 

18- کیانا دهانه ی پرگارش را به اندازه ی 3 سانتی متر باز کرده و دایره ای رسم نمود.. محط این دایره چند سانتی متر است؟

 

 

19- فروشگاهی اجناسش را با %20 تخفیف به فروش می رساند. برای خریدم یک کالای 30000 تومانی چند تومان باید پرداخت کنیم؟

 

 

20- امروز خورشید ساعت "24    '45   6 طلوع و ساعت "22    '33   5 غروب کرده است، طول این روز را محاسبه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات: (۰) هيچ نظري هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی