مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

 

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

 

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

 اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی (عکس)

 

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

 اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی (عکس)

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی

مردم پرشور تهرانی در مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی