اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جواب آزمون معاملات آنلاین مشتریان شرکت کارگزاری آگاه

  • ۸۴۹۳

جواب آزمون معاملات آنلاین مشتریان شرکت کارگزاری آگاه

در این مطلب برای شما جواب آزمون معاملات آنلاین مشتریان شرکت کارگزاری آگاه آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

 


 - 1منظور از  EPSچیست ؟
الف - درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام
شرکت، محاسبه میشود. (گزینه صحیح)
ب - میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
ج - معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه میکند.
د - از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست میآید.
 - 2کدامیک از گزینههای زیر در مورد مرورگر ( )Browserصحیح است؟
الف - مرورگر نرمافزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
ً ب - بدون این نرم افزار عملا استفاده از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت امکانپذیر نیست.
ج -  Internet Explorer ، Mozilla Firefoxاز جمله معروفترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای
اینترنت هستند.
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 3حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معاملاتی) به ترتیب چه
میزان است؟
الف - مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 4
ب - مثبت و منفی  4ــ مثبت و منفی ( 5گزینه صحیح)
ج - مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 5
د - مثبت و منفی  4ــ مثبت و منفی 4نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
2
2
 - 4نماد معاملاتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
الف - سیمان فارس
ب - سیمان فارس و خوزستان
ج - کارخانه فارسیت درود (گزینه صحیح)
د - سیمان درود
 - 5نماد معاملاتی «خاور» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
الف - زامیاد
ب - سایپا دیزل
ج - ایران خودرو دیزل (گزینه صحیح)
د - صنعتی نیرو محرکه
 - 6کدامیک از شرکتهای سیمانی زیر در استان خراسان واقع است؟
الف - سیمان ایلام
ب - سیمان بهبهان
ج - سیمان دشتستان
د - سیمان شرق (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
3
3
 - 7سهام کدامیک از بیمههای زیر در بورس معامله نمیشود؟
الف - بیمه ایران (گزینه صحیح)
ب - بیمه آسیا
ج - بیمه البرز
د - بیمه دانا
 - 8کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟
الف - مهرکام پارس
ب - نیروی محرکه
ج - ایران خودرو دیزل (گزینه صحیح)
د - کمباینسازی ایران
 - 9مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات
اداری روز کاری برگزاری جلسهی معاملاتی باطل مینماید؟
الف - اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس
ب - خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات
ج - عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب
ابطال کل خرید یا فروش کارگزار میشود.
د - همه موارد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
4
4
 - 10کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
الف - برای خریدار حقتقدم خرید سهام در بورس، «گواهینامه نقل و انتقال حقتقدم» صادر خواهد
شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامه مذکور انجام میشود.
ب - دارنده حقتقدم خرید سهام در صورتیکه مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ
پذیرهنویسی و طی کردن فرآیند آن جهت تبدیل حقتقدم به سهم اقدام مینماید و کارگزار مربوطه
و بورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.
ج - دارنده گواهی حقتقدم خرید سهام که مایل به فروش حقتقدم خود میباشد، در دوره پذیرهنویسی
به شرکتهای کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حقتقدم خرید
سهام به کارگزاری، اقدام مینماید.
د - هیچ کدام (گزینه صحیح)
 - 11بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار با اعلام سازمان و طبق چه شرایطی انجام میشود؟
الف - حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات
آن تصویب صورتهای مالی یا تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنه نوسان
ب - حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوقالعادهای که تصمیمات آن منجر به
تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نگردد، با اعمال محدودیت دامنه نوسان
ج - حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر
سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق بهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر
در این بند منوط به افشای پیشبینی پس از اعمال اثرات تغییر سرمایه یا انتشار اوراق بهادار، بدون
محدودیت دامنه نوساننمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
5
5
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 12نماد معاملاتی اوراق بهادار در بورس درچه موارد زیر توسط بورس متوقف میشود:
الف - یکروز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه دعوت به
مجمع منتشره توسط سازمان
ب - یکروز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئتمدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیمگیری در
خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه منتشره توسط سازمان
ج - یک روز کاری قبل از سر رسید پرداخت سود علیالحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر
پذیرفته شده
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 13در کدام مورد قیمت سهام پس از افزایش سرمایه کاهش بیشتری خواهد داشت؟
الف - افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران
ب - افزایش سرمایه از محل سود انباشته (گزینه صحیح)
ج - افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
د - افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدینمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
6
6
 - 14کدامیک از گزینهها زیر جزء مزایای معاملات آنلاین نمیباشد؟
الف - سرمایهگذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معاملات میشود.
ب - نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام میشود.
ج - امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه
د - بروز اختلاف احتمالی میان کارگزار و مشتری در خصوص زمان ورود سفارش. (گزینه صحیح)
 - 15برای اولین بار معاملات برخط ( )Online Tradingدر چه کشوری و در چه سالی راهاندازی
شد؟
الف - نیوزیلند، 2000
ب - ژاپن، 1999
ج - ایالت متحده آمریکا، ( 1995گزینه صحیح)
د - چین، 1995
 - 16با ورود معاملات آنلاین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟
الف - تعداد معاملات به شدت رشد نموده است.
ب - حجم معاملات افزایش یافته است.
ج - سرمایهگذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شدهاند.
د - همه موارد. (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
7
7
 - 17مزیت معاملات برخط ( )Online Tradingنسبت به معاملات سنتی خریدوفروش در چیست؟
الف - همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت دستی کنترل و انجام میشود.
ب - همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروی انسانی
انجام میشود.
ج - همه عملیات مورد نیاز برای انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری از ثانیه انجام
میشود. (گزینه صحیح)
د - الف و ب صحیح است.
 - 18معاملات برخط یا  Online Tradingچیست؟
الف - ارسال سفارشهای خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طریق اینترنت.
ب - مشاهده صورت حساب و سبد سرمایهگذاری را از طریق اینترنت.
ج - دسترسی سریع و آسان سرمایهگذاران به سامانه معاملات بازارهای اوراق بهادار بدون هیچ
واسطه انسانی و به طور اتوماتیک از طریق اینترنت. (گزینه صحیح)
د - همه موارد.
 - 19افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی بر سودآوری کدام گروه از شرکتهای زیر
ً مستقیما تأثیر نمیگذارد؟
الف - پتروشیمی خارک و فنآوران
ب - پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی اراک
ج - تجارت الکترونیک پارسیان و خدمات انفورماتیک (گزینه صحیح)
د - همه مواردنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
8
8
 - 20سهام کدامیک از بانکهای زیر در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار میگیرد؟
الف - بانک ملت
ب - بانک پارسیان
ج - بانک کارآفرین
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 21اگر  P/Eشرکتی در بورس برابر  10باشد بازده مورد انتظار شرکت در طی یک سال چگونه
است؟
الف - کمتر از بازده  16درصدی اوراق مشارکت است
ب - بیشتر از بازده  16درصد اوراق مشارکت است
ج - بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است
د - هیچکدام (گزینه صحیح)
 - 22حذف یارانه حاملهای انرژی بر کدام گروه از شرکتهای زیر کمترین تاثیر را دارد؟
الف - شرکتهای سیمانی
ب - شرکتهای فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان
ج - شرکتهای تولید کننده مس و روی مانند ملی مس و کالسیمین
د - شرکتهای خدماتی مانند مخابرات ایران و انفورماتیک (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
9
9
 - 23مزایای صندوقهای سرمایهگذاری عبارتند از:
الف - وجود مدیریت حرفهای
ب - نقدشوندگی بالا
ج - صرفهجویی در هزینهها
د - همه موارد صحیح است (گزینه صحیح)
 - 24در مورد شرکتهای سرمایهگذاری کدام گزینه صحیح نیست؟
الف - قیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع بالاتر از ارزش خالص داراییهای آنها معامله
میشود.
ً ب - قیمت سهام آنها در بورس دقیقا مساوی ارزش خالص داراییهای آنها معامله میشود. (گزینه
صحیح)
ً ج - قیمت سهام آنها در بورس معمولا پایینتر از ارزش خالص داراییهای آنها معامله میشود.
د - هیچکدام
 - ً 25افزایش نرخ ارز مستقیما باعث کاهش سودآوری کدامیک از شرکتهای زیر میشود؟
الف - ملی مس
ب - گل گهر
ج - کالسیمین
د - ایران خودرو (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
10
10
 - 26افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکتهای بورسی زیر میشود؟
الف - کابلهای مخابراتی شهید قندی
ب - کالسیمین
ج - ملی مس
د - گزینههای الف و ج (گزینه صحیح)
 - 27سرمایه یک شرکت سهامی عام در بورس  25میلیارد تومان و ارزش اسمی هر سهم آن 100
تومان است. بورسینس: اگر قیمت هر سهم آن در بازار 400تومان مورد معامله قرار گیرد ارزش بازار
این شرکت چند میلیارد تومان است؟
الف -  25میلیارد تومان
ب -  50میلیارد تومان
ج -  75میلیارد تومان
د -  100میلیارد تومان (گزینه صحیح)
 - 28کاهش نرخ بهره بانکها و سود سپردههای کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانکها در شرایط
طبیعی اقتصاد چه تاثیری بر شاخص سهام میگذارد؟
الف - باعث افزایش شاخص سهام میشود (گزینه صحیح)
ب - باعث کاهش شاخص سهام میشود
ج - بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد
د - هیچکدامنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
11
11
 - 29کدام گزینه از جمله آثار رشد و گسترش فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟
الف - افزایش رشد اقتصادی
ب - جذب سرمایههای کوچک به سمت تولید
ج - مشارکت مردم در اقتصاد
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 30کدام گروه از شرکتها از مزایا و معافیتهای خاص مالیاتی برخوردارند؟
الف - شرکتهای تجاری
ب - شرکتهای سهامی خاص
ج - شرکتهایی که سهامشان در بورس پذیرفته شده است (گزینه صحیح)
د - شرکت سهامی خاص زیانده
 - 31اگر در طول یک سال، عدد شاخص کل از  12،500به  20،000برسد بازده بازار سهام چند
درصد بوده است؟
0 /375 - الف
0 /6 - ب
ج - بازده بازار کمتر از بازده اوراق مشارکت بوده است
د - نمیتوان محاسبه کرد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
12
12
 - 32یک سرمایهگذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیلهایی باید توجه کند؟
الف - تحلیل صورتهای مالی و اقتصاد شرکت
ب - تحلیل سودآوری سالهای آتی
ج - تحلیل تکنیکال
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 33منافع سهامداران شرکتهای بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟
الف - سود سالانه شرکتها
ب - افزایش قیمت سهام
ج - پاداش هیئتمدیره (گزینه صحیح)
د - حق تقدم افزایش سرمایه
 - 34در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمیگیرد؟
الف - سهام شرکتهای سهامی عام
ب - سهام شرکتهای سهامی خاص (گزینه صحیح)
ج - حق تقدم سهام شرکتهای سهامی عام که افزایش سرمایه دادهاند
د - اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکتهانمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
13
13
 - 35کدامیک از موارد زیر صحیح میباشد؟
الف - سرمایهگذاران میبایستی بر مبنای سود حاصله ناشی از خرید و فروش سهام در بورس مالیات
پرداخت نمایند
ب - به طور کلی خرید و فروش سهام در بورس معاف از مالیات است
ج - سرمایهگذاران در بورس در هر بار فروش سهام معادل  0/5درصد قیمت فروش سهام مالیات
پرداخت مینمایند و در موقع خرید مالیاتی پرداخت نمینمایند (گزینه صحیح)
د - درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات  4درصد میباشد.
 - 36در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک کدام ً یک از تضامین زیر معمولا در اختیار سرمایهگذار
قرار میگیرد؟
الف - عدم زیان
ب - نقد شوندگی به قیمت روز (گزینه صحیح)
ج - نقد شوندگی به ارزش اسمی
د - سودآوری فراتر از شاخص
 - 37عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورتهای مالی آن چه مفهومی دارد؟
الف - ورشکستگی شرکت
ب - سودآور بودن شرکت
ج - وجود ابهام قابل توجه در صورتهای مالی (گزینه صحیح)
د - وضعیت طبیعی شرکتنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
14
14
 - 38ارزش اسمی هر سهم شرکت ً های سهامی عام معمولا چند ریال است؟
الف -  100ریال
ب -  1،000ریال (گزینه صحیح)
ج -  1ریال
د -  10،000ریال
 - 39بازار ثانویه عبارت است از:
ً الف - بازاری که در آن صرفا حق تقدم سهام شرکتها ناشی از افزایش سرمایه معامله میگردد.
ب - بازاری که در آن شرکتها برای اولین بار سهام خود را می فروشند
ج - بازاری که در آن سهام شرکتهای بورس پس از عرضه اولیه معامله میگردند (گزینه صحیح)
د - بازاری که در آن معاملات سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام میپذیرد
 - 40کدام یک از سرمایهگذاریهای زیر کمترین ریسک را دارا میباشد؟
الف - صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
ب - اوراق قرضه دولتی (گزینه صحیح)
ج - اوراق قرضه شرکتی
د - اوراق سهام پذیرفته شده در بورس
 - 41معاملات آتی سهام دارای کدام یک از مزیتهای زیر است؟
الف - ریسک سرمایهگذاری کمتر
ب - عدم نیاز به کارگزارنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
15
15
ج - امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت سرمایهگذار قرار ندارد (گزینه صحیح)
د - همه موارد
 - 42قیمتگذاری هر واحد سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به چه روشی صورت
میپذیرد؟
الف - بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات واحدهای صندوق
ب - بر مبنای خالص ارزش روز داراییهای صندوق تقسیم بر تعداد واحد صادر شده
ج - بر مبنای خالص ارزش روز داراییهای صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای صادر شده در روز
پذیرهنویسی
د - بر مبنای خالص ارزش روز داراییهای صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه
توسط صندوق (گزینه صحیح)
 - 43مزایای صندوقهای سرمایهگذاری عبارتند از:
الف - وجود مدیریت حرفهای
ب - نقدشوندگی بالا
ج - صرفهجویی در هزینهها
د - همه موارد صحیح است (گزینه صحیح)
 - 44تحلیل تکنیکال چیست؟
الف - به مطالعه ساختار مالی شرکتها میپردازد
ب - تکنیکهای مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه میکند
ج - مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیشبینی آینده روند قیمتها میباشد (گزینه
صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
16
16
د - بررسی تکنیکهای مالی رفتاری را انجام میدهد.
 - 45تحلیل بنیادی چیست؟
الف - تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورتهای
مالی میپردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید (گزینه صحیح)
ب - بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد
ج - بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد
د - همه موارد
 - 46کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوقالعاده است؟
الف - تغییر اساسنامه
ب - تغییر سرمایه شرکت
ج - انحلال شرکت
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 47انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل میشود؟
الف - عرضه یکجای اوراق بهادار
ب - عرضه خرد اوراق بهادار
ج - پذیرهنویسی اوراق بهادار
د - همه موارد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
17
17
 - 48مفهوم  DPSچیست؟
الف - بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود (گزینه صحیح)
ب - بخشی از سود پیشبینی شده هر سهم شرکت است
ج - بیانگر پیشبینی تقسیم سود در آینده
د - بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود
 - 49دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟
الف - اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات، محکومیت به حبس تعزیری از سهماه
تا یکسال
ب - اغوای اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار، پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود
به دست آمده یا زیان متحمل نشده
ج - ایجاد قیمتهای کاذب، محکومیت به حبس تعزیری از سهماه تا یکسال و همچنین پرداخت
جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 50نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل میگردد؟
الف - کارگزاران/معاملهگران
ب - مشاوران سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین سرمایه
ج - صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری
د - همه موارد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
18
18
 - 51کدامیک از شرکتهای زیر از شرکتهای تولید کننده سنگ در بورس میباشد؟
الف - فرآوردههای مواد معدنی
ب - صنعتی اردکان
ج - کالسیمین
د - چادرملو (گزینه صحیح)
 - 52کار سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟
الف - کمک به اجرای نرمافزارها
ب - ایجاد فایلها
ج - مدیریت فایلها
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 53محدودیتهای موضوع ماده « 10دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» شامل چه محدودیتهایی میباشد؟
الف - محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات،
محدودیت در عرضههای خاص، محدودیتهای قیمتی سفارش (گزینه صحیح)
ب - محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضههای خاص،
محدودیتهای قیمتی سفارش
ج - محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملات، محدودیت در عرضههای خاص،
محدودیتهای قیمتی سفارش
د - محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معاملاتنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
19
19
 - 54گره معاملاتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ میدهد؟
الف - گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش
خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده جلسه معاملاتی متوالی مورد
معامله قرار نگیرد.
ب - گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش
خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکتهای با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو
برابر حجم مبنا برای سایر شرکتها، به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل
به مدت پانزده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این
دوره (به استثنای معاملات در نماد ژعمده،) کمتر از  5درصد حجم مبنا باشد.
ج - گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش
خرید یا فروش حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکتهای با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو
برابر حجم مبنا برای سایر شرکتها، به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل
به مدت پنج جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره
(به استثنای معاملات در نماد ژعمده،) کمتر از  5درصد حجم مبنا باشد. (گزینه صحیح)
د - گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش
خرید حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکتهای با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم
مبنا برای سایر شرکتها، به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت
ده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از
 5درصد حجم مبنا باشد.نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
20
20
 - 55منظور از سهام ترجیحی چیست؟
الف - سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامههای خصوصیسازی به
فروش میرسد.
ب - سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامههای خصوصیسازی به
کارکنان خود شرکت واگذار شده است. (گزینه صحیح)
ج - سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستای برنامههای خصوصیسازی به
کارکنان شرکتها واگذار شده است.
د - سهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصیسازی به کارکنان خودش واگذار
مینماید.
 - 56نرخ کارمزدهای معاملات در بورس به چه صورت است؟
الف - کارمزد خرید  1/005کارمزد فروش 0205 - 0
ب - کارمزد خرید  0/005کارمزد فروش 0/0105
ج - کارمزد خرید  0/105کارمزد فروش 0105 - 0
د - کارمزد خرید  0/015کارمزد فروش ( 0/0205گزینه صحیح)
 - 57چه زمانی حجم مبنای شرکت « »1در نظر گرفته میشود؟
ً الف - پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثلا بعد از مجمع عادی سالانه یا
فوقالعاده) حجم مبنای آن نماد یک خواهد بود - همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور
شده است. (گزینه صحیح)
ب - پس از تعدیل سود حداکثر  10درصدی نمادها بعد از مجمع عادی سالانه یا فوقالعاده حجم
مبنای آن نماد یک خواهد بود.
ج - در مورد شرکتهایی که به دلیل معامله نشدن دارای گره معاملاتی گردیدهاند.نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
21
21
د - الف و ب صحیح است.
 - 58آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را
بفروشد؟
الف - خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معاملاتی
ب - بله؛ با راهاندازی سیستم جدید معاملاتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده
وجود دارد (گزینه صحیح)
ج - خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداری شده خلاف مقررات شمرده میشود -
د - خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست -
 - 59در جاهای خالی کدام گزینه باید قرار بگیرد؟
بورسینس: شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکتهای - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - در بورس را در برمیگیرد و
در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص
لحاظ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
الف - معامله شده ــ نمیگردد
ب - پذیرفته شده ــ میگردد (گزینه صحیح)
ج - با سرمایه بالاتر از  10،000سهم ــ میگردد
د - فرابورسی ــ میگرددنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
22
22
 - 60جامعترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟
الف - قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود (گزینه صحیح)
ب - قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین میشود
ج - قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین میشود
د - قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین میشود
 - 61مفهوم تجارت الکترونیک چیست؟
الف - خریدوفروش کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی (گزینه صحیح)
ب - خرید سهام از طریق اینترنت
ج - خریدوفروش با لوازم الکترونیکی
د - خریدوفروش از راه دور
 - 62تسویه معاملات در چند روز بعد از انجام معامله صورت میگیرد؟
الف -  3روز
ب -  3روز کاری (گزینه صحیح)
ج -  4روز
د -  4روز کارینمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
23
23
 - 63کارگزار ناظر کیست؟
الف - کارگزاری است که سهامداران می ً توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفا از
طریق همان کارگزار به فروش برسانند. (گزینه صحیح)
ب - کارگزاری میباشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
ج - کارگزاری میباشد که سهامدار میتواند تعدادسهامهای خود را در آن افزایش دهد.
د - همه موارد
 - 64تسویه معاملات توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟
الف - سازمان بورس اوراق بهادار تهران
ب - شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ج - شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (گزینه صحیح)
د - کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 - 65تسویه معاملات چیست؟
الف - تسویه معاملات به معنای جابجایی پول بین فروشنده و خریدار است
ب - تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار بین فروشنده و خریدار است
ج - تسویه معاملات به معنای جابجایی اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار است (گزینه
صحیح)
د - تسویه معاملات به معنای جابجایی در سیستم معاملات بین فروشنده و خریدار استنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
24
24
 - 66قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج میگردد؟
الف - با سازوکار حراج (گزینه صحیح)
ب - با قیمت پیشنهادی خریدار
ج - با قیمت عرضه کننده
د - با قیمت مشابه آن در همان صنعت
 - 67چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
الف - بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامه،
بعضی از وظایف عملیاتی بازار را بر عهده دارد - در حالی که سازمان بورس اوراق و بهادار(سبا)
وظیفه نظارت بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس تهران را بر عهده دارد (گزینه صحیح)
ب - سازمان بورس اوراق و بهادار (سبا) یک سازمان عمومی غیردولتی است و توسط هیئتمدیره
که منتخب شورا هستند، اداره میشود ولی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت نظر بانک مرکزی
فعالیت میکند.
ج - شرکت بورس اوراق بهادار تهران نقش تدوین قوانین را به عهده دارد ولی سازمان بورس اوراق
بهادار تهران وظیفه نظارت بر حسن انجام این قوانین را به عهده دارد.
د - الف و گزینه ب صحیح است.نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
25
25
 - 68معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟
12:00  تا8:50 - الف
11:50  تا8:30 - ب
ج -  09:00تا ( 12:30گزینه صحیح)
12:00  تا08:30 - د
 - 69در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح میباشد؟
الف - حق تقدم دارد
ب - کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید
ج -  1000ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت میشود (گزینه صحیح)
د - حق تقدم ندارد
 - 70مشخصه معاملات گروهی را شرح دهید؟
الف - تعداد زیاد درخواست کنندگان (گزینه صحیح)
ب - تعداد زیاد سهام عرضه شده
ج - کارکنان شرکتها و صرفهجویی در وقت
د - همه موارد
 - 71اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس (بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟
الف - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
ب - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص «شورا» نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشرهنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
26
26
توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر
ج - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 72هدف شرکت مادر (هلدینگ) چیست؟
الف - کسب انتفاع
ب - کنترل عملیات شرکت
ج - داشتن حق رای
د - همه موارد (گزینه صحیح)
 - 73معاملات روزانه چه مواقعی و توسط چی کسی ابطال میگردد؟
الف - معامله سهام بزرگتر یا مساوی  5درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی
یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه
پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد سهم است، در یک جلسه معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون
رعایت ضوابط معاملات عمده
ب - اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیر عامل بورس، عدم رعایت سهمیه
اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش
کارگزار میشود.
ج - بعد از ساعات معاملات و خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات -
د - همه موارد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
27
27
 - 74منظور از سفارش محدود چیست؟
الف - قیمت در محدوده نوسان
ب - بهترین قیمت
ج - بالاترین قیمت
د - قیمت تعیین شده (گزینه صحیح)
 - 75اولویت انجام معاملات به چه صورتی میباشد؟
الف - قیمت سپس زمان ورود سفارش (گزینه صحیح)
ب - زمان سپس قیمت ورود سفارش
ج - قیمت سفارش
د - زمان سفارش
 - 76بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام میپذیرد؟
الف - کارگزار / معاملهگری است با مجوز لازم وظیفه معاملات سهام خاص را دارد.
ب - کارگزار / معاملهگری است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد و ستد
مینماید.
ج - کارگزار/معاملهگری است که تعهد به نقد شوندگی سهام مزبور را دارد.
د - همـه مـوارد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
28
28
 - 77چه مشخصهای در معاملات بلوکی وجود دارد؟
الف - تعداد سهام زیادی معامله میگردد.
ب - محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین میگردد. (گزینه صحیح)
ج - محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمیگردد.
د - محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمیباشد.
 - 78محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟
الف - حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانهی
معاملات وارد میشود - این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است.
ب - حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانه معاملات
وارد میشود - این رقم مضرب صحیحی از «واحد پایه معاملاتی متعارف» است. (گزینه صحیح)
ج - حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.
د - حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.
 - 79تعریف حجم مبنا چیست؟
الف - حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب - حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال
گردد. (گزینه صحیح)
ج - تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د - تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیدهنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
29
29
 - 80هیئت مدیره سازمان دارای چند عضو و توسط چه کسی انتخاب میشوند؟
الف -  7عضو، توسط کانون
ب -  3عضو، توسط شورا
ج -  10عضو، توسط کانون
د -  5عضو، با تصویب شورا (گزینه صحیح)
 - 81کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس میباشد؟
الف - تهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا و ارائه صورتهای مالی
و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد «سازمان» و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا»
ب - اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سازمان بورس در
بازار اوراق بهادار (گزینه صحیح)
ج - نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس
د - مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکتهای تأمین سرمایه
 - 82منظور از قیمت اسمی چیست؟
الف - قیمت بازار
ب - قیمت ذاتی
ج - قیمت مورد معامله
د - قیمت ثبت شده در برگه سهام (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
30
30
 - 83نماد معاملاتی کساوه مربوط به کدام شرکت است؟
الف - کاشی سینا (گزینه صحیح)
ب - کاشی البرز
ج - کاشی ایران
د - کاشی ساوه
 - 84منظور از شاخص چیست؟
الف - نماینده
ب - برآورد کننده (گزینه صحیح)
ج - تعین کننده
د - نمودار
 - 85آیا شاخص کل سود تقسیمی را لحاظ میکند؟
الف - بله (گزینه صحیح)
ب - خیر
ج - شاخص کل فقط قیمتها را در بر میگیرد
د - فقط سود تقسیمی را در بر میگیرد
 - 86ریسک کدام مورد از موارد زیراز همه بیشتر است؟
الف - اوراق قرضه دولتی
ب - اوراق قرضه شرکتی
ج - سهام (گزینه صحیح)
د - اوراق استصناعنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
31
31
 - 87ارزش اسمی به چه معناست؟
الف - ارزش بازار
ب - ارزش واقعی
ج - ارزشی که بر روی برگه سهم نوشته شده است (گزینه صحیح)
د - ارزش روز
 - 88پرداخت سود به سهامداران حداکثر ظرف چند ماه صورت میگیرد؟
الف - 5ماه
ب - 6ماه
ج -  8ماه (گزینه صحیح)
د -  12ماه
 - 89افراد سرمایه گذار در بازار سهام از حیث ریسک کدام مورد را در بر میگیرد؟
الف - ریسک پذیر (گزینه صحیح)
ب - ریسک گریز
ج - بیتفاوت از ریسک
د - هیچکدام
 - 90کارگزار کیست؟
الف - سرمایه گذار است
ب - نهاد مالی است
ج - صندوق سرمایه گذاری است
د - شخصیت حقوقی است که برای افراد به معامله سهام میپردازد (گزینه صحیح)نمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
32
32
 - 91سبد سهام به چه معناست؟
الف - پرتفولیو
ب - مجموعه ای از دارایی
ج - مجموعه ای از دارایی مالی
د - گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح)
 - 92شخص استفاده کننده از اطلاعات نهانی در بورس - - - - - - -
الف - مجرم است
ب - مجرم نیست
ج - شخصی است که از اطلاعات نهانی برای خود استفاده میکند
د - گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح)
 - 93شرکت در شرایط عادی در سال چند بار گزارش میدهد؟
الف -  3بار
ب -  5بار (گزینه صحیح)
ج -  4بار
د - هیچکدام
 - 94ثتران نماد معاملاتی کدام سهم است؟
الف - سرمایه گذاری مسکن تهران (گزینه صحیح)
ب - سیمان تهران
ج - پالایشگاه تهران
د - پتروشیمی تهراننمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 
33
33
 - 95تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟
الف -  1روزه (گزینه صحیح)
ب -  5روزه
ج -  4روزه
د - 3روزه
 - 96حجم مبنا چیست؟
الف - میزان سهام معامله شده
ب - میزان سهام شرکت
ج - میزان سود شرکت
د - میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تایید شود. (گزینه صحیح)
 - 97چگونه از میزان دارایی سهام خود در بورس مطلع شویم؟
الف - از طریق سپرده گذاری
ب - از طریق کارگزاری
ج - از طریق شرکت بورس
د - الف و گزینه ب صحیح است (گزینه صحیح)
 - 98منظور از کارگزار ناظر کیست؟
الف - کارگزاری است که معامله سهام میپردازد
ب - کارگزاری که در بورس حضور ندارد
ج - کارگزای که دارایی افراد را نزد خود تغییر میدهد (گزینه صحیح)
د - هیچکدامنمونه سوالات آزمون معاملات آنلاین کارگزاریهای بورس
 

34
 - 99منظور از شخصیت حقوقی کیست؟
الف - افراد معمولی
ب - کارمندان شرکت
ج - خود شرکت (گزینه صحیح)
د - گزینه ب و گزینه ج صحیح است
 - 100تعهد سرمایه گذاری افراد در شرکتهای سهامی عام به چه صورت است؟
الف - میزان سرمایه گذاری افراد
ب - نسبت به مبلغ اسمی سهم (گزینه صحیح)
ج - نسبت به آورده خود در شرکت
د - نسبت به تعداد سهام
 - 101به چه صورت می توان به خرید سهام پرداخت؟
الف - از طریق کارگزار (گزینه صحیح)
ب - باز طریق بانک
ج - از طریق سازمان بورس
د - از طریق شرکت بورس
موفق باشید - بورسینس داتکام

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی