اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

تعبیر و تفسیر خواب آب چه چیزی است

  • ۴۰

تعبیروتفسیر خواب آب


دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی رمانتیک میباشد. آب به جهت خواص طبیعی که داراست، بر به تصویر کشیدن چگونگی رابطه ها ما با احساساتمان تاکید دارااست. مثلا ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا این که حس می کنیم آب سردی بر حریق داخل ریخته‌ایم. اکثر زمان ها تایم ها تصویر آب به ما حس پاکیزگی و سرحال داخل شدن میبخشد.
آب همینطور نمایانگر اقتدار بالقوه ما برای تجربه عاطفه ها بسیار میباشد، چون که آب میتواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی رابطه ما با آب چگونگی مقابله ما با عاطفه ها و حالات متعدد روحی را نشان می دهد.
معبران غربی بر این باورند که خواب دیدن در رابطه آب بسته به جزئیات خواب قادر است تفسیر مثبت و یا این که منفی داشته باشد. آب سمبل مهمی در رویا به شمار می‌رود به این دلیل که از موادسازنده چهارگانه معاش میباشد و دیدن آن در خواب سمبل خطاها، حالت‌ها و احساسات میباشد. دیدن آب صاف و زلال آرم صلح و دوستی و وقار میباشد و در شرایطی که آب تیره باشد نشانه مشقت‌هاست. نوشیدن آب در خواب علامت تشنگی شما چهت نیل به مراتب بالای علم و بصیرت معنوی در معاش حقیقی وواقعی میباشد.
برایت مى‌گوید: دیدن آب در خواب، علامت‌ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما میباشد و آب منزه و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى‌باشد. آب کثیف و کدر نیز نماد‌ى رابطه ها مشکوک و نامطمئن میباشد. یونگ نیز میگوید که دیدن آب در خواب نشانه ذهن ناهشیار آدمی میباشد. آب جوهره روح و سرازیر و جریان انرژی معاش میباشد.

 
تفسیر خواب افتادن در آب
ابراهیم کرمانی می گوید:
درصورتی که مشاهده کنی باطن آب افتاده‌ای به‌این معناست که در گیر اندوه و حزن خواهی شد.
حضرت دانیال (ع) می فرمایند:
در صورتیکه در خواب ملاحظه کنی که با بدنی نیرومند در آب فرو رفته‌ای بدان معنیست که به شغل مشقت سرگرم می‌شوی که سخن تو‌را در آن شغل پذیرش میکنند و در‌صورتی‌که با بدنی پوشیده به باطن آب بروی به استقامت در امور و ایمان و تکیه بر پروردگار تعبیر و تفسیر میگردد.
جابر مغربی میگوید:
در شرایطی که مشاهده کنی آب تو‌را فرو موفقیت و مجدد بالا آورد به‌این مضمون‌ میباشد که کارها مادی را کنار میگذاری و راه و روش آخرت را در پیش میگیری.
امام راستگو (ع) می فرمایند:
غوطه تناول کردن و فرو رفتن در آب به پنج وجه تعبیر می گردد:

    یقین
    قوت
    فعالیت صعب و مشقت بار
    یار و هم حرف کسی شدن
    در سرویس جایگاه مهم شهر بودن

    تعبیر و تفسیر خواب آب با فشار

تعبیروتفسیر خواب آب تناول کردن
مطیعی تهرانی:

    در صورتی در خواب دیدید که در جام یا این که پیاله آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز کمپانی میکنید که جشن و پای کوبی و سرور به شما وابستگی ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.
    در‌صورتی‌که دیدید یکی از در مقابل شما با استکان یا این که پیاله و یا این که پیاله دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر‌می‌کنید‌ انجام آن به فایده شما میتواند باشد. آب ناودان در حالتی‌که پر‌نور باشد عفو وبخشش میباشد و در صورتی گل آلود و آلوده باشد زحمت میباشد.

ابن سیرین گوید:

    در صورتی‌که بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود.
    در صورتی بیند که آب پر نمک همى خورد، تاویل به بر خلاف این بود و در صورتیکه بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از فرمان روا محصول و نعمت یابد.
    در حالتی‌که بیند که پاراگراف آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همگی دنیا را گیرد.

ابراهیم کرمانی می گوید:
چنانچه در خواب مشاهده کنی که مانند سگ درگیر تناول کردن آب از کاسه هستی نشانگر این میباشد که به خوشگذرانی سرگرم خواهی شد ولی در سرانجام در اثر کارهایی که انجام میدهی در گیر بلا و دغدغه خواهی شد به طریقی که مالی که توده کرده‌ای را فی مابین مردم بذل و عفو و بخشش خواهی کرد.

 

 


تعبیر و تفسیر خواب آب دادن

ابن سیرین می گوید:

تعبیر و تفسیر مردی که به بقیه افراد آب بدهد، مردی موحد و با خدا میباشد و در حالتی‌که در خواب مشاهده کنی به مردم آب میدهی به‌این معناست که به مردم خیر میکنی.

ابراهیم کرمانی میگوید:

چنانچه در خواب مشاهده کنی بدون پول به مردم آب میدهی نشانگر این میباشد که در جهان و آخرت به مردم خوبی می کنی و ویرانی‌ها را آباد خواهی کرد.

جابر مغربی می گوید:

در شرایطی‌که مشاهده کنی سقا هستی و به بقیه افراد آب میدهی بدین معنا میباشد که برای آخرت خویش همت خواهی کرد و در‌حالتی که ملاحظه کنی مشکی مملو از آب داری و به کسی نمی‌دهی یعنی کالا و اموال عده می کنی البته ازآن خیری نمی‌بینی.

حضرت دانیال علیه‌السلام گوید: آب دادن گلشن و کشت، از جوى‌ها و رودها، دلیل کند بر کالا و رستگارى از ناراحتی و حزن و آب دادن مردمان را، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهاى نیک و پسندیده.

 
تعبیر و تفسیر خواب آب جاری
مطیعی تهرانی می گوید:
شایسته ترین جور آب در خواب آب پر‌نور و صاف و نادر عمق میباشد که در جویبار سرازیر باشد و سنگریزه های کف جوی بار یا این که نهر چشم شود. آب جوی‌بار بهتر از آب راکد در برکه یا این که آبگیر میباشد چون جریان پر‌نور آب، جریان پر‌نور معاش تماشاچی خواب را نشان میدهد و این بهتر می شود در‌صورتی‌که در چنین آب خل وچل ماهی چشم شود. بخصوص ماهی سرخ و سپید از آنگونه که در آبگینه و استخر نگه میداریم .
آب سیال و سرازیر اما زیاد و غران منوط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید خیر داخل آن نشان قدرتی میباشد که با آن رو برو می‌شوید و با آن رویارو قرار میگیرد. در صورتی داخل چنین آبی‌رنگ غوطه می‌خوردید با تحمیل مندی دست و پنجه قابل انعطاف میکنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند اما تمام نیرویتان را صرف می‌کند و میگیرد. در‌حالتی که از چنین آبی‌رنگ مانند رودخانه و نهر غران یا این که سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و خوف آفتی رهایی مییابید. در حالتی که از آب رودخانه یا این که سیل برگرفتید و نوشیدید دو رخ داراست. یا این که آب آلوده میباشد یا این که پر‌نور و صاف. آب آلوده و کثیف جنس و سود میباشد که از روش نا مشروع و اشتباه قسمت شما می‌شود و آب پر‌نور چیزی میباشد دنیوی و مالی که از رویه نیکو به چنگ می‌آورید و منفعت مند میشوید.
 
تعبیر و تفسیر خواب آب زلال
دیدن آب زلال در خواب همانگونه که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز میباشد و این بهتر می گردد درصورتی که یار آب پر‌نور و صاف که در جوی‌بار روانست منش بروید زیرا این کامروایی شمارا گشوده می گوید. تعفن آب و ظلمت آن بیماری میباشد. به تفسیر یونگ دیدن آب آهسته و منزه در خواب بیان‌کننده حس ادب و آشتی درونی شماست.
 
تعبیر و تفسیر خواب آب جوش
یونگ در رابطه دیدن جوشیدن آب در خواب می گوید: در‌صورتی‌که در خواب ملاحظه کنید که آب می‌جوشد بیان کنده ابراز دردی عاطفی از سمت شماست به طریقی که شم می کنید ضمیر ناخودآگاه شما به سطح رسیده و مهیا شناخته شدن میباشد.
 
تفسیر خواب روش رفتن روی آب
به تعبیر و تفسیر یونگ خواب دیدن در رابطه اینکه روی آب روش می روید بدین معناست که بر احساسات خویش احاطه دارید.
 
تعبیروتفسیر خواب آب گل آلود
یونگ می گوید: دیدن آب گل آلود و آلوده و کثیف در خواب علامت غوطه ور بودن شما در احساسات منفی میباشد و اینکه اندکی دوره چهت نیل به دوستی درونی نیاز میباشد. در صورتی‌که در خواب ملاحظه کنید که در آب آلوده غوطه ور می باشید به‌این معناست که تصمیمات خویش را بر مبنای احساسات مبنا گذاری می کنید.

 

 

 
تعبیر و تفسیر خواب آب گرم

کرمانى گوید: در شرایطی‌که بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که بیمارى و مشقت کشد. درصورتی که بیند بر وى آب گرم همى ریختند، چنان که او‌را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمى طاقت فرسا بدو برسد و در شرایطی‌که بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در مشقت و حزن گرفتار شود و در شرایطی که بیند که آب به لیوان برداشت، دلیل کند که بر محصول و زندگى فریفته شود و در شرایطی که بیند که در کاسه‌ى آبگینه به زن خویش آب بخشید، و کاسه‌ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‌اند و آب که در کاسه‌ى آبگینه باشد فرزند و نوباوه بود که در شکم مامان بود.
 
مطیعی تهرانی می گوید:

    آب گرم نوشیدن پایین هیچ قوانینی در خواب خوب وجود ندارد و آدرس از بیماری میباشد که می بایست مراقب صدق و تندرست خویش در دو هفته آینده باشید.
    درصورتی که در خواب ملاحظه کنید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا این که آب سرازیر شد و آن آب آلوده و کثیف و کثیف و بسیاربدبو بود یک بیماری در پیش دارید و در شرایطی که دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن فرد در حالتی که آشنا و شناخته گردیده باشد در حق وی ستم روا میدارید یا این که به یک کدام از خویشاوندان بلا فصل خویش زخم وارد می‌آورید و در حالتی که آن فرد ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا میشود که بهتر میباشد دوری کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که فیض بد آن متوجه مردم شود.
    جوشاندن آب فتنه انگیزی میباشد. سماور مملو‌از آب جوش همسر بد رفتار و خشمگین میباشد.

 
تعبیر و تفسیر خواب آب زیاد

جابر مغربى گوید:

    آب‌ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخى و نعمت بود و درصورتی که آب‌هاى بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال را تندرست و عافیت بود.
    در حالتی که ملاحظه کنی آب متعددی وارد زمین شده‌است به‌این معناست که مردم در آن سال تندستی و عافیت به دست میاورند.
    در‌صورتی‌که مشاهده کنی که از رمز مردم آب می‌ریزد به فراوانی نعمت تعبیر و تفسیر می گردد.

 
تعبیر و تفسیر خواب آب راکد
آب راکد و بدون نور ناراحتی میباشد وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به کارها دست و پاگیر که زحمت و دغدغه بوجود می‌آورند و ادب را از آدم می گیرند. موج ستمی میباشد که برشما وارد میاید هم پا با غصه و نگرانی البته در شرایطی‌که موجی برخاست و شمارا ازجای نماید و به کنار دریا یا این که پایاب افکند بعداز چندی تحمل غم به نجات و آسودگی می رسید.
 
تعبیر و تفسیر خواب آب ریخته گردیده
منوچهر مطیعی تهرانی:
چنانچه بر زمین آب ریخته شود و انباشته شده باشد بطوری که سوای آلودگی پا نتوانید از آن عبور نمایید نشان آن میباشد که در کاری ناخواسته وارد می شوید. در شرایطی که در موقعیت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش میاید که مناسب شما وجود ندارد و دست و پاگیر میباشد اما در صورتی‌که با شوق واشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری مشغول کننده رمز راهتان قرار می‌گیرد که در آخر بی خسارت یا این که معدود ضرروزیان میباشد.
 
تعبیروتفسیر خواب کاسه آکنده از آب
مطیعی تهرانی:
کوزه یا این که سفال آکنده‌از آب دوست کریم و مهربان میباشد و این دوست می‌تواند یک زن باشد. درصورتی که کوزه ای مملو‌از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین جاری شد در حق صلح و دوستی شفیق ناسپاسی میکنید و نعمتی را از دست می‌دهید.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی