سلام به وب سايت فتو نام خوش آمديد

اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

تعبیر خواب مار ابن سیرین

  • ۶۲

تفسیر خواب مار

تعبیر و تفسیر خواب مار از نگرش خالد بن علی بن محد العنبری

ایشان درباره با تعبیرخواب مار میگویند: در صورتیکه در خواب مار ملاحظه کنید یعنی شما کینه ثروتمند دارید. در شرایطی که مشاهده کنید , که ماری را کشته اید یعنی بر معاند خویش غلبه میکنید.

به گفته ایشان در صورتی‌که در خواب مشاهده کنید که یکسری مار وارد منزل شما گردیده و سوای این که آسیبی به شما برسانند, آن جا را سوراخ نمایند ، علامت این میباشد که معاندان شما از اقوام و بستگان می‌باشند.

در شرایطی که در خواب دیدید که ماری را به منزل آورده اید یعنی معاند شما‌را فریب میدهد، البته درصورتی که ملاحظه کنید که مار را کشتید یعنی شما بر معاند خویش غلبه می‌کنید.

یک کدام از از سایر تفسیر های خواب مار از دید ایشان این میباشد که میتواند به عداوت زن و فرزندان شخص تماشاچی , خواب دلالت داشته باشد.

  • تفسیر خواب مار به داستان محمد بن سیرین

دیدن مار به خواب، برهان عناد مخفی بود. در حالتی‌که مار را در منزل بیند، برهان کینه خانگی بود. در صورتیکه در صحرا , بیند کینه بیگانه میباشد. در حالتی‌که بیند که با مار نبرد کرد، عامل میباشد با معاند خصومت نماید.
تفسیر خیره شدن مار در خواب

در شرایطی که در خواب بیند که مار بر او خیره شد، استدلال میباشد که معاند بر او پیروز گردد. در‌حالتی که خویش را خیره بیند معاند را قهر نماید. در حالتی‌که بیند که گوشت مار خورد، استدلال شاهی میباشد. در حالتی‌که بیند که مار به دو پاره کرد، برهان میباشد , که جنس معاند خورد. در حالتی که بیند که ماری مرده، برهان که آفتی از او رفع شود.

  • تعبیر و تفسیر خواب مار به داستان منوچهر مطیعی تهرانی

مار،خطر یا این که معاند خانگی میباشد. خطری که فارغ از اطلاع پیشین و بی آنکه انتظارش را داشته باشید , و حدس بزنید چه می گردد و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و کینه میباشد , خوشگل و خوشگل و خوش نقش و نگار و دل فریب که که تحت رمز یا این که در منزل شما است,

و از وجودش بی اطلاع عید البته این معاند در شرایطی که مجال بیابد نیش زهر آلود خودش را در بدن شما فرو میبرد. بعضی نوشته اند، مار گنج میباشد و دارائی پنهان و جان دار که دراین باره نیز شما , از وجودش بی خبرید.

این تعبیر و تفسیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن , گنجینه های مخفی در ذیل خاک و ویرانه های قصور دیرین و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها, حراست و پاسداری مینمایند,

و زیرا این اعتقاد در اعماق ذهن ما می باشد دیدن مار قادر است به پول اندوخته و مخفی اشاره ای باشد , که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

  • تفسیر نگاه کردن به دیده مار در خواب

چنین موجودی می‌تواند یک زن قشنگ نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک میباشد , و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی میباشد.

در خواب خیره نگریستن به دیده مار را مبارک ندانسته اند. تعدادی حیوان و موجود می‌باشند , که در خواب به دیده آن‌ها خیره شدن خوب وجود ندارد از آن گزاره میباشد مار.

در‌صورتی‌که در خواب دیدید ماری را کشتید بر کینه چیره می‌شوید اما به زودی ندامت و پشیمانی , به سراغ شما میاید.

جابر مغربی درباره با دیدن مار وسیع در خواب میگوید، در‌حالتی که مشاهده کنید که مار وسیع شمارا بلعیده میباشد , یعنی معاند شمارا به نابودی میرساند یا این که در صورتی ملاحظه کنید سوار بر مار وسیع گردیده اید که رام شما میباشد، یعنی یک کدام از معاندان پهناور فرمان بردار شما خواهد بود.

جابر مغربی درین ارتباط می‌گوید: در صورتیکه در خواب مشاهده کنید که از ترک دهن و گوش و یا این که آلت تناسلی مرد مار , بیرون می‌گردد علامت این میباشد که فرزندتان معاند شما خواهند بود. در حالتی دیگر، در شرایطی‌که مشاهده کنید که , مار وارد مقعد شما شده‌است یعنی شما به ضرر و زیان و ضرر و زیان مبتلا خواهید شد.

  • لوک اویتنهاو در رابطه دیدن مار در خواب میگوید :

مار : وجود مانع ها به هر صورت و نوعی مار چندین رمز : جذبه تبدیل به مار شدن : عدم احترام
تعبیر و تفسیر تصاحب کردن مار در خواب

به چنگ آوردن آن : وسوسه چنانچه نتوان از دست آن گریزو فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده نیش میل کردن ازمار: از دربین رفتن متانت در خانواده ماری که خودرا کش و قوس می دهد : شما با توکل بر شانستان از یک خطر خواهید جست کشتن آن : موفقیت در مقابل معاند

مار افعی : حریم شما آکنده‌از آدمهای یاوه گوست به دست آوردن افعی : شما برای مشکلاتتان روش حلی خواهید یافت نیش میل کردن از افعی : تیره بختی

  • تفسیر خواب مار به قصه ابراهیم کرمانی

در شرایطی که در خواب بیند که ماری سپید بگرفت، ادله بزرگی بود. در حالتی که بیند که مار از او بگریخت، برهان ضعفِ معاند میباشد. در صورتی ماران سیاه بیند، استدلال میباشد معاند بسیار بود. چنانچه مار را سبز بیند، عامل میباشد که , معاند وی خداپرست و پارسا بود.

در صورتیکه زردرنگ بیند، برهان میباشد معاند وی بیمارگونه بود. در صورتی مار را سرخ بیند، ادله میباشد معاند وی معاشر میباشد. چنانچه بیند که ماران بسیار پیش وی توده شدند، ادله میباشد بستگان معاند وی باشند.

  • تعبیروتفسیر خواب مار  به ماجرا امام جعفر درست گو

 

دیدن مار درخواب قریه وجه میباشد.

نخستین: معاند مخفی. دوم: زندگانی. سوم: سالمی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: منظور. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

  • علامه مجلسی ( ره) گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام دانسته

  • تعبیروتفسیر خواب مار آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ در شرایطی که زنی خواب ببیند ماری مرده به وی نیش میزند ، نماد آن میباشد که از بدخواهی و شرارت کسی , مصیبت خواهد کشید .

۲ـ دیدن مار ، علامت ابتلا به اشکال و اقسام شر و بدی میباشد .

۳ـ در حالتی که خواب ملاحظه کنید مارها در هم می لولند ، علامت آن میباشد که از کشمکش های خویش با سایرافراد , نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ کشتن مار در خواب ، آرم آن میباشد که از هر فرصتی برای پیش بردن معاش خویش استعمال , خواهید کرد و از موفقیت بر معاندان لذت خواهید موفقیت .

۵ـ درصورتی که خواب ملاحظه کنید از روی مارها رویه میروید ، نماد آن میباشد که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت, هراسان خواهید شد . اشخاص خویش خواه میکوشند جایگاه و شان شمارا در بین دوستانتان پائین بیاورند .
تفسیر نیش زدن مار در خواب

۶ـ در شرایطی‌که خواب ملاحظه کنید ماری شما‌را نیش می‌زند ، نماد آن میباشد که تسلیم شغل های ناپسند خواهید شد . ۷ـ در حالتی که خواب مشاهده کنید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما میاید و از کنار شما می گذرد ,

و جایی ناپدید می‌شود و پس از مدتی گشوده از بدور پدیدار میگردد ، و به سمت شما می‌آید و هر چقدر , که نزدیکتر میشود بزرگتر و بزرگتر به لحاظ می‌رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می‌گردد ،

نماد آن میباشد که با نافرمانی و بی قیدی شما امور از بد هم بدتر می‌شود . ولی پذیرفتن وظایف خویش , و ترک کاهلی وضع و اوضاع بهبود می‌یابد .

۸ـ در حالتی که خواب ملاحظه کنید ماری به گرد شما رینگ میزند و نیش خویش را خارج میاورد ، آرم آن میباشد که با ناتوانی , در مشت معاندان اسیر خواهید ماند .

۹ـ داد و ستد مار در خواب ، نماد آن میباشد که برای برد به معارضان خویش ، سیاستمدارانه با آن‌ها , خلق و خوی میکنید .

۱۰ـ در‌صورتی‌که خواب مشاهده کنید مویی ناگاه مبدل به ماری می‌گردد ، علامت آن میباشد که وقایعی بی اهمیت , اذهان شما‌را پریشان می نماید .

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی