سلام به وب سايت فتو نام خوش آمديد

اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

تعبیر خواب دیدن بینی

  • ۶۶

تعبیر و تفسیر خواب بینی به داستان امام جعفر صادق(ع)

    دیدن بینی در خواب بر پنج وجه میباشد.

    عزو سرافرا‌زی
    کالا
    بزرگی و عظمت
    فرزند
    عیش وزندگی خوش

    در صورتی‌که بیند کسی چیزی خوشبو مقابل بینی وی گرفت از آن فرد به وی منفعتی می رسد. تماشاچی این خواب در صورتی زن شوهر دار باشد صاحب و مالک پسری با تقوا و در‌ستکار میشود.
    در صورتی بیند کسی چیزی بد عطر مقابل بینی وی گرفت از آن فرد خشمگین میشود ولی خشم خودش را فرو می خورد و در مهار آن چیره می‌گردد.

  • تفسیر خواب بینی به قصه دانیال رسول(ع)

    بینی در خواب، برهان بر جاه و مقام میباشد و هر ضرروزیان و نقصان که در او بیند، عامل قدر وجاه تماشاچی میباشد.
    در صورتیکه بیند که بینی وی کوتاه شده‌است، استدلال بر نقصان قدر و رده آن.
    در حالتی که بیند که بینی وی افتاده بود، برهان که از جاه ومنزلت بیفتد.
    در‌صورتی‌که بیند که رخنه‌ بینی وی فراخ گردیده، برهان که معیشت بر او فراخ شود.
    در‌صورتی‌که تنگ گردیده بود، برهان که معیشت بر او تنگ شود.
    در صورتی‌که در خواب دیدید بینی شما در گیر عیب و ایرادی گردیده در انتظار آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید.
    درصورتی که ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.
    آب بینی در خواب آرم فرزند میباشد. در صورتی‌که ببیند که از بینی وی آب می آید پروردگار به وی فرزندی عنایت می فرماید.
    فرو چکیدن آب از بینی ادای دین میباشد و پرداخت وامی که بیننده خواب داراست به طوری که در‌صورتی‌که بیننده خواب مرهون میباشد از زیر توشه قرض خلاص می شود و در‌صورتی‌که بیمار میباشد شفا می یابد.
    در حالتی که کسی ببیند آب بینی خویش را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از وی صاحب و مالک فرزند می شود. در شرایطی‌که آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.
    در شرایطی‌که ملاحظه کنی از بینی تو مقدار پاره ای خون لخته [خون بسته و انعقاد گردیده] خارج میاید، یـعـنـی همسرت سقط جنین میگردد و ‌‌‌‌‌ بعضا از تعبیرگران گفته‌اند: بینوا می‌شوی
    در صورتیکه مشاهده کنی خون اکثری از بینی تو خارج آمده میباشد اما ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی فرآورده حرام به دست می آوری (خصوصاً اینکه جامه تو خون‌آلود گردیده باشد) ‌‌‌‌‌ یا این که در حالتی که ملاحظه کنی خون اندکی خارج آمده و ضعیف گردیده‌ای و خرقه تو خون‌آلود نشده میباشد، یـعـنـی بینوا و تنگدست می‌شوی و مبتلا کاهش و ضرر مالی می‌شوی، البته در‌صورتی‌که ملاحظه کنی مجدداً قوت و نیروی خویش را به دست آورده‌ای، یـعـنـی کالا و اموال حرام به دست می آوری..

  • تعبیر و تفسیر خواب بینی به داستان محمدبن سیرین

     در صورتیکه بیند که بینی وی شکاف شده‌است و مهار در بینی وی کرده‌اند، استدلال که مردمان را تواضع نماید یا این که به زنی وسیع توده شود واز وی محصول و نعمت یابد.
    در‌حالتی که بیند که راز بینی وی بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، ادله که استفاده کننده او بسته شود.
    در شرایطی‌که بیند حرف در بینی می گوید، برهان که دولتش زایل شود.
    در‌حالتی که بیند که پوست راز بینی وی رفته بود، ادله ک او‌را زیانی افتد.
    در صورتی‌که بیند که مغز از بینی وی خارج آمده بود، ادله که ازمهتری بهره یابد.
    در‌صورتی‌که بیند که جانوری از بینی او خارج آمد، زیرا کرم و مگس و مانند این، استدلال که اورا فرزندی آید.

  • تعبیروتفسیر خواب بینی به ماجرا منوچهر مطیعی

    بینی در خواب جاه و رده میباشد و کبر و عزت نفس.
    در صورتیکه بینی خویش را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم معدود می گردد و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف زیر متمایل شده سقوط میکنیم.
    شکاف گشاد بینی در خواب فراخی روزی میباشد و چنان چه در خواب دیدیم رخنه‌ بینی ما تنگ گردیده در گیر تنگی زندگی گردیده و نقصان روزی می‌شویم.

  • تفسیر خواب بینی به ماجرا جابر مغربی

    در حالتی‌که کسی بیند هر دو شکاف بینی وی یک کدام از گردیده بود، ادله که با زن عاقله عده شود.
    در صورتیکه بیند که رمز بینی وی بریده میباشد، استدلال که فرزندخویش را ختنه نماید و برخی گویند که در جاه و جایگاه وی نقصان شود.
     در صورتی بیند که از بینی او مرغی خارج آمد، ادله که در شرایطی‌که چهارپای دارااست، کودک آورد.
     خون وارد شدن از بینی در خواب، نماد آن میباشد که به عذاب و فاجعه ای روبرو خواهید شد.
    در صورتی کسی در خواب بیند که از بینی وی خون می آید و معبر را می گوید: به خواب دیدم که از بینی اینجانب خون می‌آمد، ادله که جنس بسیار یابد. در شرایطی که میگوید: دیدم خون از بینی اینجانب می شد، ادله که مالش برود و بایستی که زیرا سائل صحبت گوید، معبر لفظاً تفسیر نماید و حدیث او‌را به فال نگاه دارااست.
    درصورتی که کسی بیند که چیزی به کراهت در بینی وی شد، عامل بر خشم و خیر و خوبی میباشد.
    در حالتی که بیند که خون از بینی وی خارج آمد، چنانکه پاراگراف بدن وی خون آلود شوید، ادله که مالی حرام به او برسد و
    در صورتی‌که بیند خون ستبر و اندک از بینی وی خارج آمد، استدلال که او‌را فرزند از شکم مامان بیفتد یا این که به عهدوپیمان بعضا معبران درویش شود. در حالتی‌که بیند خون از بینی وی خارج آمد و خون آلود نگشت، عامل که فرزند یا این که زن وی منزل خارج نماید یا این که به ایشان گزند برسد.
    در‌حالتی که بیند بینی وی بر زمین به‌زمین‌خورد، برهان که اورا دختری برسد.
    در صورتی بیند بینی خویش را همی شست، برهان که مردی زن او‌را بفریبد به عهد و پیمان برخی از معبران، خون وارد شدن از بینی جنس میباشد، که از سلطان آن دیار به او برسد.
     چنانچه کسی بیند هر دو رخنه‌ بینی وی یکی از گردیده بود، عامل که با زن عاقله عده شود.
    بریدن یا بریده شدن راز بینی ختنه فرزند ذکر شده میباشد.

  • تعبیر و تفسیر خواب بینی به داستان اسماعیل بن اشعث

    در‌حالتی که بیند بینی او نمونه خرطومی وسیع شده‌است، یا این که نادر از آن، ادله میباشد کمه به قدر آن عز و جاه او اضافه کند و قوم و قبیله او نیز زیاده گردند.
    در حالتی که بیند در بینی وی بوی خوش رفت، استدلال میباشد او‌را فرزندی مصلح بود.
    در‌حالتی که بیند در بینی وی بوی ناخوش رفت، تاویلش به مغایر این میباشد.

  • تعبیروتفسیر خواب بینی به داستان حاجظ

    در شرایطی‌که بیند بینی ندارد، برهان که کسی از قوم و قبیله او بمیرد.
    در حالتی‌که بیند او را دو بینی میباشد، استدلال که درمیان وی و عیال اختلاف افتد.
     در شرایطی‌که بیند کسی بوی خوشی را در پایین بینی وی داشت، استدلال که اورا از ان کس منفعتی برسد. در صورتیکه تماشاچی خواب زن بود، برهان که وی پسری مصلح آید.
    در صورتی بیند فردی بوی ناخوش در ذیل بینی وی داشت، برهان میباشد از آن کسی خشمی فرو خورد.

  • تفسیر خواب بینی به قصه زیگموند فروید

    در حالتی‌که بیند که بینی ندارد یک کدام از قوم وی می‌میرد
    در شرایطی که بیند دو بینی دارااست بین وی وهمسرش اختلاف پدید میاید و کارشان به جاهای سخت میکشد.

تعبیر و تفسیر خواب بینی به قصه لیلا برایت

    در‌حالتی که در خواب بینی خویش را بیش تر از اندازه وسیع دیدید، بیان کنده آن میباشد که در انجام برخی از کارهایتان در گیر باخت می شوید.
    در صورتیکه در خواب نتوانید با بینی خویش نفس بکشید، بیان‌کننده اتفاقات ناراحت کننده میباشد.

  • تفسیر خواب بینی به ماجرا آنلی بیتون

    دیدن بینی خویش در خواب، آرم آن میباشد که با توان و نیروهایی که در خویش کشف میکنید قوی به انجام هر کاری خواهید بود.
    درصورتی که در خواب بینی خویش را کوچک‌خیس از حدی که می‌باشد ملاحظه کنید، آرم آن میباشد که به هدف ها خویش نخواهید رسید.
    در شرایطی‌که خواب ملاحظه کنید بر بینی شما گیسو روییده میباشد، علامت آن میباشد که با عزم ای قدرتمند تمام شغل های خویش را به ثمر خواهید رساند.

  • تفسیر خواب بینی در کتاب تعبیروتفسیر فرهنگ و تمدن رویا

    این تصویر در رویا فضولی، شهود (مانند عطر کشیدن سگ) و نمادی از آلت مردانه را به تصویر می کشد.
    بینی بدریخت یا این که ناقص: شخص حس مینماید تزد سایر افراد ظواهر یا این که جلوه قابل قبولی ندارد.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی