سلام به وب سايت فتو نام خوش آمديد

اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

تعبیر خواب در مورد لباس

  • ۴۶

آنلی بیتون در رابطه تعبیر و تفسیر خواب جامه می‌گوید:

۱ـ در صورتی در خواب لباسی کهنه و مندرس یا این که پاک و تروتمیز ملاحظه کنید ، نشانه آن میباشد که در تعهدات خویش با باخت , مواجه خواهید شد .

۲ـ در حالتی‌که جامه گرانبهای و کهن در خواب مشاهده کنید ، نشانه آن میباشد که بخت به شما رو می‌نماید هر یکسری که با , ایده های جدید مخالفید .

۳ـ درصورتی که در خواب لباسی دیرین را بپسندید ، نماد آن میباشد که از عصر خویش سریعتر پیش می‌روید و در این شیوه , با حوادثی جدید و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ درصورتی که خواب ملاحظه کنید لباس ای سپید بر بدن خویش دارید یا این که خرقه بر بدن دیگری میباشد ، علامت آن میباشد که معاشِ , متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر تحول ، غم شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ چنانچه خواب مشاهده کنید با شخصی سفیدپوش گام می زنید ، نشانه آن میباشد که فرد متبوع مضطرب و مریض , خواهد شد . ولی در حالتی‌که آن شخص دختر یا این که نوباوه باشد ،علامت آن میباشد که در یکی فصول سال معاش ریلکس , و سهل ای خواهید کرد.
تعبیروتفسیر پوشیدن جامه سیاه در خواب

۶ـ در صورتیکه خواب مشاهده کنید لباسی سیاه بر بدن نموده اید ، علامت آن میباشد که با شخصی بداخلاق دمخور خواهید شد , و دعوا ها و دعواها با وی خواهید کرد.

  • تعبیر و تفسیر خواب خرقه به داستان محمد بن سیرین

چنانچه در خواب رویت کرد خرقه فصل‌تابستان به فصل زمستان پوشیده بود، عامل که به قدر خرقه مالش زیاده شود. درصورتی که مشاهده کرد خرقه فصل زمستان, به فصل تابستان پوشیده بود، استدلال خوف میباشد. در صورتی زنی در خواب رویت کرد که خرقه مردان پوشیده بود، عامل فایده بود.

  • تفسیر خواب خرقه به قصه ابراهیم کرمانی

در شرایطی که در خواب بیند در بدن وی جامه مهتران بود، ادله بزرگی بود. در شرایطی که بیند خرقه فاسقان داشت، ادله معصیت میباشد. در حالتی که رویت کرد , که جامه سلاطین پوشیده بود، عامل که کارش به نظام گردد.

  • حضرت دانیال (ع) در رابطه تعبیروتفسیر خواب جامه میفرمایند:

تفسیر خرقه، کسب و عمل مرد است.

تفسیر خرقه سپید و شسته، ساخته و پرداخته بودن فعالیت آدم می باشد،

تعبیروتفسیر خرقه کبود، ضرروزیان و اندوه و عذاب میباشد، ‌‌‌‌‌

تفسیر خرقه زرد رنگ، بیماری میباشد، ‌‌‌‌‌
تعبیر و تفسیر پوشیدن خرقه پوست خز در خواب

درصورتی که ملاحظه کنی جامه پوست خز پوشیده‌ای، یـعـنـی به عزت و جاه و جایگاه می رسی،

تفسیر جامه کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت است.

  • جابر مغربی می گوید:

تفسیر جامه به دو چهره میباشد: یک گونه مرتبط با آیین می باشد و جور دیگر مرتبط با عالم؛ جامه سپید مرتبط با , آیین و جامه جدید مرتبط با عالم میباشد.

در صورتی‌که در خواب ملاحظه کنی خرقه سپید و تازه و پاکیزه‌ای داری، تفسیر نیکی هم برای آئین و ایمان و هم برای دنیای تو موجود است.

در شرایطی‌که خواب ملاحظه کنی بلوز خون‌آلودی در مشت داری، یـعـنـی مدام غمگین و اندوهگین خواهی بود.

در‌صورتی‌که ملاحظه کنی فرشته‌ها به تو جامه سپید یا این که سبز داده‌اند، یـعـنـی یک کدام از بستگانت از جهان می‌رود, یا این که حتی ممکن میباشد خودت از عالم بروی.

تعبیرش بهتان و ناراحتی و عذاب است،

در شرایطی که خواب مشاهده کنی خرقه رنگارنگ داری، در شرایطی‌که سپاهی و نظامی هستی و یا این که اینکه زن میباشی، تعبیرش خوب میباشد، ‌‌‌‌‌ در جایی دیگر نیز میگوید: در صورتیکه خرقه رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زردرنگ داشته باشی، تعبیرش این میباشد , که از فرمانروا و حکم کننده آن مرز و بوم صحبت تلخ و مشقت می‌شنوی که سبب ناخشنودی تو می‌گردد.
تعبیروتفسیر پوشیدن خرقه ثروتمندان در خواب

در صورتی‌که ملاحظه کنی جامه ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به گردآوری متاع و اموال حریص خواهی بود .

در شرایطی‌که خواب ملاحظه کنی جامه علما و محققان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از علما و محققان سود‌مند می‌شوی.

 

جامه پاک : احترام

به دست آوردن خرقه : سعادت

خرقه کهنه : افتخار

جامه خواب : تزویج ناگهانی

  • برخی از تعبیرگران در رابطه تعبیر و تفسیر خواب جامه میگویند:

تعبیر و تفسیر بلیز، زن می باشد و همینطور تعبیرش اوضاع و احوال و کسب و فعالیت تو برای فراهم کردن , رزق و روزی میباشد.

تعبیروتفسیر خواب خرقه به داستان امام جعفر راستگو

دیدن خرقه درخواب هفت وجه میباشد.
معنای دیدن جامه در خواب

نخستین: آئین منزه. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: سود. پنجم: عیش خوش. ششم: کار. هفتم: عدل.

تعبیر و تفسیر خواب خرقه به قصه منوچهر مطیعی تهرانی

لباس معنا عام داراست. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمیشود بل که به مجموع چیزهائی , که میپوشیم لباس گفته می‌گردد.

کت و شلوار ، بلوز، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. تمامی این ها خرقه می‌باشند یا این که شخص شخص به جای خویش , خرقه نامیده میگردند.

در خواب لباس حیثیت و آبروی مرد یا این که کسب و عمل وی میباشد و طبعا در شرایطی که خرقه اش پاک و شیک و تازه باشد تماشاچی , خواب مردی میباشد آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و لبریز درآمد و در صورتی لباسش بد و ناموزون, و آلوده و کثیف و پاره باشد فردی میباشد بی آبرو که عمل و رشته نیکی هم ندارد.

این یک تعبیر و تفسیر کلی میباشد نسبت به لباس البته لباس می‌تواند از متاع های متفاوت و حالات مختلف و رنگ های , مختلف باشد که هر مورد تعبیری یگانه خویش داراست. در حالتی‌که در خواب دیدید لباس ای به بدن دارید که ظاهرش , منزه میباشد و خوب و شکیل البته داخل و پایین آن پلشت و آلوده و کثیف و پاره و مندرس میباشد ,

  • تعبیروتفسیر پوشیدن خرقه منزه در خواب

مردی می باشید که مردم جامعه شمارا شریف و متشخص میدانند در حالی که خودتان میدانید مستحق, این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خویش را متقی و تمیز نشان داده اید. عکس این هم صراحت دارد, یعنی در شرایطی‌که ظواهر لباس شما آلوده و کثیف و مندرس بود,

ولی ذیل لباس ای تمیز و پاکیزه و جدید و اطو گردیده پوشیده اید مردی میباشید که جامعه با دیده بد به شما می‌نگرد, و کارهائی نموده اید که در حق شما بد قضاوت می‌نمایند البته در درون انسانی منزه و شریف می‌باشید, که قدرتان شناخته نشده.

درصورتی که در خواب مشاهده کنید که لباس ای لکه دار پوشیده اید خوابتان میگوید که به شما تهمت میزنند و در حالتی که خرقه ای, رنگ زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر می‌دهد. لباس ابریشمین فریب و نیرنگ میباشد و خرقه پشمین , فرآورده و منظور میباشد که قسمت شما می‌گردد.

چنان چه در خواب ملاحظه کنید که جامه شما پاره گردیده رازتان افشا می‌گردد و در صورتی این دریدگی پشت, خرقه شما بود به شما بهتان می‌زنند در حالی که بی گناهید.

درصورتی که در خواب مشاهده کنید خرقه ای چرک الود و آلوده به بدن دارید گرفتار اندوه و حزن میشوید. خرقه سیاه , شوکت و اعتبار میباشد.

  • تعبیر و تفسیر پوشیدن جامه سرخ در خواب

لباس سرخ خرمی میباشد یا این که خشم و لباس سبز را خرقه بهشتیان می داند اند که پوشیدنش خوش یمن میباشد, و میمنت داراست.

لباس سرخ را معبران برای زنان خوب می داند اند البته بعضا نوشته اند که برای مردان خوب وجود ندارد.

در صورتی شما در خواب مشاهده کنید که خرقه می دوزید،هر چه باشد فرق نمیکند از پایین لباس گرفته تا, کت و شلوار و پالتو نشان آن میباشد که به مسافرت می‌روید,

و مسافرت شما به قدر به عبارتی لباس ای که می دوزید اهمیت دارااست و ارتفاع می‌کشد چنان چه یک تحت پیراهنی , معمولی می دوزید ,

مهاجرت طولانی و چندان اهمیت ندارد اما چنانچه پالتوئی بلند و ضخیم می دوزید سفرتان طولانی و حائز اهمیت زیاد میباشد.

اسماعیل بن اشعث در رابطه تفسیر خواب جامه می گوید:

در صورتیکه مشاهده کنی خرقه خویش را از دست داده‌ای یا این که از بدنت درآورده‌اند و لخت گردیده‌ای، یـعـنـی قدر و رده تو تحلیل رفته و در گیر حقارت و خواری می‌شوی

  • تعبیر و تفسیر تا کردن جامه در خواب

در صورتیکه ملاحظه کنی خرقه تا گردیده را از هم گشوده کرده‌ای، یـعـنـی به مهاجرت می‌روی. در صورتی‌که ملاحظه کنی خرقه گشوده گردیده , را تا کرده‌ای یـعـنـی یکی‌از آشنایان تو که به هجرت رفته میباشد، بازمی‌گردد.

در حالتی‌که خواب ملاحظه کنی خرقه خودت را می خوری، یـعـنـی خیلی از جنس و اموال خودت خرج خواهی کرد. در حالتی که ملاحظه کنی خرقه تو روغن‌آلود شده‌است، یـعـنـی ناراحت و اندوهگین می‌شوی.

در صورتیکه در خواب ملاحظه کنی جامه خودت یا این که خرقه اهل و نزدیکان خودت را مومی کرده‌ای، یـعـنـی با دوست, یا این که قبیله زد خورد و کینه پیدا می کنی.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی