اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

جمله با جست و خیز کلاس چهارم

جمله با جست و خیز کلاس چهارم

خرگوش در بیابان جست و خیر میکرد

------------

زمین گیری سلیم از ضعف پیری یاد ایامی
که جست و خیز در صحرا به آهو یاد میدادی.

 

هم خانواده تجلی چیست

هم خانواده تجلی چیست

هم خانواده تجلی:جلا-متجلی-جلوه

نمود- آشکار- نمایان- درخشان- فروزش- بروز- روشنی-پیدایی- نمود- جلوه- تابش- ظهور-

هم خانواده کلمه تعالی چیست

هم خانواده کلمه تعالی چیست

 

 

هم خانواده تعالی :علی، عالی، اعال، متعال، متعالی، معلّا-عُلُو

معانی: برتری، بلندی، پیشرفت، ترقی، رفعت، بلندپایه شدن

 

هم خانواده هوش چیست

هم خانواده هوش چیست

هم خانواده هوش:هوشیار ،باهوش،هوشمند،بی هوش


معانی هوش عبارت است از:موت -خرد- مرگ- عقل- استعداد- درایت- زیرکی- فراست- بیداری- فهم- کیاست- جان- ادراک- شعور-

 

مطالب پیشنهادی:

هم خانواده و معنی کلمه باهوش

هم خانواده و معنی مطلب

هم خانواده بزرگ چیست

هم خانواده تامل کلاس پنجم

هم خانواده تامل کلاس پنجم

کسی هم خانواده تامل را میدونه کامنت کنه


معانی کلمه تامل عبارت است از:نگرش- درنگ- ژرف نگری- اندیشه- مصابرت- تانی- درنگ- تعقل- تأخیر- مراقبه- شکیبایی- اندیشیدن- فکر-