اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

چیستان برگ سبز چمنی، ورق ورق تو میشکنی؟

چیستان برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

اون چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

اون چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

جواب چیستان ; آن چیست که در هوا رود شعله او

آن چیست که در هوا رود شعله او
هم سوختن و گریه بود پیشه او
از دور چو استخوان نماید تن او
خواهی که شود زنده بزن گردن او