اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،معما،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جواب نگارش سوم ابتدایی صفحه ۴۴

جواب نگارش سوم ابتدایی صفحه ۴۴

 

جمله های نامرتب را مرتب کن.


الف) فکر - ما - در - باشیم - باید - هم - به دیگران - زندگی


ما باید در زندگی، به فکر دیگران هم باشیم.

جواب نگارش سوم ابتدایی صفحه ۴۵

http://bayanbox.ir/view/1398437198469979147/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png

بندهای زیر را بخوان و برای هر یک، موضوع مناسب بنویس.


موضوع: نقاشی پدر 


فاطمه دفتر نقاشی اش را باز کرد. او می خواست یک نقاشی قشنگ بکشد و آن را کنار عکس پدر بگذارد. عکس پدر توی تاقچه بود. پدر جلوی مسجد خرمشهر ایستاده بود و لبخند | میزد. خانه های اطراف او ویران شده بودند. فاطمه با خودش گفت: «چطور است عکس پدر را بکشم.» بعد خوب به عکس پدر نگاه کرد. پدر تفنگ داشت. قمقمه داشت. سربند داشت و پوتین پوشیده بود.

جواب نگارش سوم ابتدایی صفحه 40

جواب نگارش سوم ابتدایی صفحه 40

جمله ای از درس را که به فداکاری «حسین فهمیده» اشاره کرده است، بنویس.

محمد حسین فهمیده، نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و.. زیر زنجیرهای تانک دشمن ، جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند.