خوش آمديد

💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

متن شاخ و تیکه دار و فاز سنگین 2020

 • ۸۵۷۶

متن شاخ دخترونه

 


People may forget how you look, but they'll never forget how you made them feel.

آدمها چهره ى تو رو فراموش میکنن اما هرگز حسى که در وجودشون ایجاد کردى رو از یاد نمیبرن...


Never let your feelings get too deep, people can change at any moment.

هیچوقت نذار احساساتت زیاد عمیق بشه،
 آدما هر لحظه میتونن تغییر کنن.


Nothing will bring you greater peace than minding your own business.

هیچ چیزی بیشتر از این که سرت به کار خودت باشه برات آرامش نمیاره.


Everything changes,
Sometimes with the passage of time,
Sometimes with a person who enters your life.

هر چیزی تغییر پیدا میکنه
گاهی با گذشت زمان، گاهی با انسانی که به زندگیت قدم میذاره.


The slow passage of time
Is a cruel thing
For he who no longer awaits anything...

کندی زمان بی رحم است
برای کسی که دیگر منتظر چیزی نیست...


Don't forget to make time for yourself today; you matter!

فراموش نکن امروز برای خودت وقت بذاری، تو خیلی مهمی!


Nobody wants to hear this, but sometimes the person you want the most is the person you're best without.

هیچکس نمیخواد اینو بشنوه، اما گاهی آدمی که بیشتر از همه میخوایش همونی کسیه که وقتی نیست تو بهترین حالو داری.


Make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be, have or do.

از زندگیت یه شاهکار خلق کن؛ تصور کن هیچ محدودیتی برای چیزی که میتونی باشی، داشته باشی یا انجام بدی، وجود نداره.


If somebody tells you "you can't do it", they're actually talking about their own limitations, not yours.

اگه کسی به تو گفت "نمیتونی"، داره از محدودیت های خودش حرف میزنه نه از محدودیت های تو.


We're born again everyday.
What wet do today matters the most.

ما هر صبح از نو متولد میشیم.
کاری که امروز انجام میدیم مهمترین چیزه.


I gave you my heart
but you needed a brain.

من قلبم رو بهت دادم،
ولی تو به مغز احتیاج داشتی!


Sometimes, all that matters is that you’re still trying your best.

یه وقتایی تنها چیزی که مهمه اینه که هنوز داری تمام سعی ت رو می کنی.


Our lives end the day we keep silent about things that matter.

زندگی ما روزی تمام میشه که در مورد چیزهای مهم سکوت کنیم.


- I love you .
+ Cool, I love me too!

-دوست دارم.
+چه جالب، اتفاقا منم خودمو خیلی دوس دارم.

 

He's a lier, but that's not the worst part...
The worst part is that I still love him.

اون یه دروغگوئه،
ولی قسمت بد قضیه این نیست...
قسمت بد اینه که من هنوز دوسش دارم.

 

Your speed doesn't matter, forward is forward!

مهم نیست سرعتت چقدره، مهم به جلو حرکت کردنه!

 

Sometimes, I just agree with people just to get them to stop talking!


گاهى وقتها با آدم ها موافقت میکنم، فقط براى اینکه دیگه حرف نزنن.


Don't chase people, attract them, be yourself, the people who should be in your life, will be.

آدما رو دنبال نکن، جذبشون کن، خودت باش، اونایی که باید توی زندگیت باشن، خواهند بود.


🇬🇧If somebody tells you "you can't do it", they're actually talking about their own limitations, not yours.

اگه کسی به تو گفت "نمیتونی"، داره از محدودیت های خودش حرف میزنه نه از محدودیت های تو.


We are all depressed; some are just better at hiding it.

همه ما افسرده ایم، فقط بعضی هامون بهتر مخفیش میکنن.


Be there for others but never leave yourself behind.

به دیگران کمک کن و کنارشون باش، اما هرگز خودتو پشت سر جا نذار.


Pass the truth to the next generation, teach them early what we learn late.

حقیقت رو به نسل های بعد منتقل کنین؛ بذارین اون چیزی که ما دیر یاد گرفتیم رو اون ها زود یاد بگیرن.


In the end, you have to be your own hero, because everyone is busy trying to save themselves.

دست آخر، خودت باید قهرمان خودت باشی، چون بقیه همه سرگرم نجات دادن خودشونن.


You have entire oceans raging inside you, do not give your heart to those that are afraid of the waves.

درون تو، اقیانوس ها در حال طغیانند. به کسانی که از امواج می ترسند دل نبند.


Keep trying until that day when those who hated you come up and ask: "Are you hiring?"

تلاش کن، تا روزى که اونهایى که ازت متنفر هستن بیان بپرسن: استخدام دارى؟!


I don't know what my future looks like, but I hope you'll still be in it.

نمیدونم آینده ام قراره چجوری باشه، ولی امیدوارم هرجوری بود، تو توش باشی.


Rien dans ce monde n'est aussi bien que l'odeur de quelqu'un que tu aimes


هیچ چیز در جهان به خوبیِ
بوی کسی که دوستش داری نیست!

 

Do the work others aren't willing to do, and you'll get the things others will never have.

کاری رو انجام بده که دیگران از انجامش سرباز میزنن، تا چیزهایی نصیبت بشه که دیگران هرگز نمی تونن داشته باشن.


I am mine
before I am ever anyone else's.

من قبل از این که به هر کس دیگه ای تعلق داشته باشم،
به خودم تعلق دارم!


Always think about your future, about the books you should read, sunsets you should watch, friends you should care and cherish.

همیشه به آینده ات فکر کن؛ به کتاب هایی که باید بخونی، غروب هایی که باید تماشا کنی، و دوستانی که باید قدرشونو بدونی و بهشون اهمیت بدی.


Truth is like surgery, it hurts but cures. Lie is like a painkiller, it gives relief but it has side effects forever.

 حقیقت مثل عمل جراحیه، دردناکه ولی درمانت می کنه. دروغ مثل مسکنه، موقتا درد رو آروم می کنه ولی عوارض جانبی اش تا ابد باهات می مونه.


You really can change the world if you care enough.

اگه به اندازه کافی اهمیت بدی، واقعا میتونی دنیا رو تغییر بدی.


🇩🇪 Verdient ist wie Intelligenz intrinsisch Jeder hat es nicht

لیاقت مثل شعوره
ذاتیه، هر کسی نداره

 

یه بخشی از خودتو برا خودت نگه دار.


Life is short;
Live it to the fullest.

زندگی کوتاهه،
تا میتونی ازش استفاده کن.


When they call you crazy, remember that great ideas don't come from average minds!

وقتى بهت میگن دیوونه، یادت باشه که ایده هاى خارق العاده از ذهن هاى عادی در نمیاد!


Don't allow other people to hold the key to your peace of mind.

اجازه نده دیگران کلید آرامش ذهنت را در دست بگیرند.


Never blame yourself for not being the person they want.

هرگز خودتو برای اینکه آدمی نیستی که اونا میخوان سرزنش نکن.


The way you treat people represents how you view yourself.

طرز برخوردت با آدمها نشون میده که خودت رو چطور میبینى.


Old habits won't open new doors.

عادات قدیمى درهاى جدید به رویت باز نخواهند کرد.


Give yourself a permission to walk away from anything that gives you bad vibes.

به خودت اجازه اینو بده که از هرچیزی که موج منفی بهت میده دور بشی.


🇬🇧Think like a millionaire. Hustle like you're broke.

مثل یه میلیونر فکر کن،
مثل یه ورشکسته ى فقیر تلاش کن.


🇫🇷On ne sait jamais à quel point on est fort, jusqu'au jour où l'on n'a plus d'autre choix que d'être fort.

هرگز متوجه نمی‌شویم تا چه اندازه قوی هستیم مگر روزی که قوی بودن تنها انتخاب ما باشد.


One day they'll realize they lost a diamond while playing with worthless stones.

یه روزی بالاخره میفهمن چه الماسی رو از دست دادن وقتی که در حال بازی با سنگ های بی ارزشن


True friendship is when two friends can walk in opposite directions and yet remain side by side.

دوستی واقعی اونیه که دوتا دوست مقابل هم دیگه حرکت کنن و بازم هوای هم و داشته باشن.


change your mind,even things that can kill you,can make you feel alive.

طرز فکرتو عوض کن،حتى چیزایى که میتونن بکشنت،میتونن باعث بشن که حس کنى الان زنده اى.


You are what i need in my life.

«تو» چیزی هستی که بهش توی زندگیم احتیاج دارم.


Some people aren't your friends, they're just scared to be your enemy.

بعضى آدما واقعا دوستت نیستن،
فقط میترسن از اینکه دشمنت باشن.


The failure point of everyone
is when they stop loving themselves.

نقطه باخت هر کسی زمانیه که دیگه خودش رو دوست نداشته باشه!


Our hearts are storage units filled with things we never said when we should have.

دلمون شده انبار حرف هایی که باید می زدیم و نزدیم...


You decide which stars should shine in your sky.

تو تصمیم میگیری چه ستاره هایی تو آسمون زندگیت بدرخشن.


Don't give the promise of rain to a forest who's but burned...

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید...


•••𝐼 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑡𝑤𝑖𝑐𝑒...

من هرگز یه اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنم...


Life isn't fair, that's why we have to fight for what we want.

زندگی عادلانه نیست، به همین خاطر باید برای چیزهایی که میخواهیم بجنگیم.


Someday someone will break you so badly that you'll become unbreakable.

روزی کسی آنقدر بد شما را می شکند که شکست ناپذیر می شوید.


You've got everything but I've got nothing here without you..!

تو همه چیز داری، اما من اینجا بدون تو هیچی ندارم..!


Check out randomly whether you have been alike to whom you hate or not. ‏

هر چند وقت یک بار چک کنید
‏ببینید شبیه اونایی که
ازشون بدتون میاد نشده باشین....


I don’t need someone that sees the good in me. I need someone that sees the bad in me and still wants me.

به کسی نیاز ندارم که خوبی رو در من ببینه، به کسی نیاز دارم که بدی رو در من ببینه و همچنان منو بخواد.


τнєγ τяιє∂ το ϐυяяγ мє ϐυτ ∂ι∂и'τ яєαℓιzє ι ωαѕ α ѕєє∂.

اونا سعی کردن منو دفن کنند ولی متوجه نشدن که من دانه هستم.


Surround yourself with friends that force you to level up.

دور و برتو با‌ دوستانی احاطه کن که مجبورت میکنن پیشرفت کنی.


Time is precious. Make sure you spend it with the right people.

زمان خیلی با ارزش است. مطمئن شو که با آدم های با ارزش مىگذرونیش.


when relationships have problem,
that doesn't mean it's time to break up!

وقتی روابط دچار مشکل میشن به این معنی نیست که وقتشه بهم بزنید!


Never trust words. Some people have sugar on their lips but venom in their hearts.

 هرگز به حرف ها اعتماد نکن بعضیا رو لباشون شکر دارن ولی تو قلبشون زهر.


Sometimes when you’re in a dark place, you think you’ve been buried, but you’ve actually been planted.

بعضی وقتا که تو تاریکی گیر افتادی، فکر میکنی که تو دفن شدی ولی درواقع تو کاشته شدی.


This heart of mine has only two settings, nothing at all or too much, there is no in between.

قلب من فقط‌ دو وضعیت داره، یا اصلا هیچی یا خیلی زیاد، حد وسطی وجود نداره.


Mutlu mu olmak istiyorsun?
Kimseden bişey bekleme ...

خوشحالی میخوای؟ از هیچ کس هیچ چیزی نخواه


Don’t abuse a kind heart, you may never be offered one again.

از یه قلب مهربون سواستفاده نکن، شاید هیچوقت دیگه مثل اون گیرت نیاد.


I'm much more me when I'm with you.

وقتی با توام، بیشتر از همیشه خودمم.


If you become friend with yourself, you'll never be alone.

اگه با خودت دوست بشی هیچوقت تنها نمیمونی.


True love exists,
but true people don’t.

عشق واقعی وجود داره،
ولی ادمش نه.


I'm not ignoring you i just stopped ignoring me.

من تورونادیده نمیگیرم من فقط از نادیده گرفتن خودم دست برداشتم.


We expect too much that's why we get hurt.

زیادی توقع داریم برای همینه که آسیب میبینیم.

 

What a bitter drug,loyalty to the traitor,
Honesty with a liar and kindness with a cruel heart. . .

چه داروی تلخی است، وفاداری به خائن ،
صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل ...


Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.

فراموش نکن گاهى بدست نیاوردن چیزیکه میخوایم ، یه شانس فوق‌العاده‌ست.


🇬🇧To soar higher you must lose everything that's pulling you down.

براى اینکه بالاتر اوج بگیرى، باید هرچیزى که پایین میکشدت رو رها کنى.

 

Your loneliness begins at the exact moment you assure them that you love them.

تنهایی تو دقیقا از لحظه ای شروع میشه که بهش اطمینان میدی دوستش داری.


You decide which stars should shine in your sky.

تو تصمیم میگیری چه ستاره هایی تو آسمون زندگیت بدرخشن.


I just want you to know there'll always be a piece of you in me, and I am grateful for that.

فقط میخوام بدونی که همیشه تکه از وجود تو در من خواهد بود، و من به خاطرش همیشه سپاس گزارم.


I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.


A lion doesn't fight against
jackal in order to proves its
strength.

یه شیر برای اثبات قدرتش با شغال
نمیجنگه .


The wrong people in your life will always teach you the right lessons.

آدم هاى اشتباه زندگیت، درست ترین درسهاى زندگى رو بهت میدن.


Toi, Vous faisiez partie d'un futur
Que nous ne sommes jamais censés mettre en place

تو، قسمتی از آینده ای بودی
که قرار نیست هیچوقت بسازمش


Sadly, the only way some people will learn to appreciate you is by losing you :)

متاسفانه تنها راه برای اینکه بعضى آدمها یاد بگیرن قدرتو بدونن، اینه که از دستت بِدَنِت :)


Be happy...
It drives people crazy..!

شاد باش...
این مردم رو دیوونه میکنه..!


If you become friend with yourself, you'll never be alone.

اگه با خودت دوست بشی هیچوقت تنها نمیمونی.


Forgiving someone is easy, trusting them again not

بخشیدن آدم ها راحته اما اعتماد کردنِ دوباره نه!


A flower, which seems beautiful but has no perfume, so are the fruitless words of who speaks them but does them not.

گلی که زیبا به نظر می‌آید اما عطری ندارد، درست مثل حرف‌های بی‌ثمری است که به آنها عمل نمیشود.


[Forwarded from مَرد مُردادی 🖤]
[ Voice message : New Recording 382.m4a ]
َ
سال نو مبارک  

 

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند


In your life chose one for all...
fight for it or you dont have the right to be sad for losing it..

تو زندگیت یک بار برای همیشه انتخاب کن..!!
یا براش بجنگ یا حق نداری وقتی تلاشی نکردی ناراحت باشی برای از دست دادنش..

 


The only thing making you unhappy are your own thoughts.

افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی.


I wish you were here with me right now, i'm lonely and i miss you.

کاش الان اینجا کنار من بودی، من تنهام و دلم برای تو تنگ شده.

 

🇬🇧Arguing with stupid people is like killing the mosquito on your cheek, you might kill it or not, but you'll end up slapping yourself for sure.

بحث کردن با ادمای احمق مثل کشتن پشه‌ روی گونه ات میمونه، ممکنه‌ بکشیش یا‌ نکشیش ولی مسلما در اخر به خودت سیلی زدی.


🇬🇧A flower, which seems beautiful but has no perfume, so are the fruitless words of who speaks them but does them not.

گلی که زیبا به نظر میاد اما عطری نداره، درست مثل حرف‌های بی‌ثمریه که به آنها عمل نمیشیه.


If someone shows you their true colours, don't try to repaint them.

اگه کسی به شما رنگ واقعیشو نشون میده، سعی نکنید دوباره رنگش کنید.

 

I walked away to save myself.

من راهمو گرفتم و رفتم تا بتونم خودم رو نجات بدم.


Some people like clouds when move away from your sky your day becomes britghter

بعضی از آدمها مثل ابر میمونن وقتی از آسمونت میرن کنار،روزت روشنتر میشه

 

 

متن شاخ انگلیسیمتن شاخ برای بیو متن شاخ کوتاه متن شاخ برای پست اینستا متن شاخ عاشقانه متن شاخ انگلیسی با ترجمه متن شاخ مغرورانه متن شاخ برای پست متن شاخ برای bio اینستاگرام متن شاخ برای bio متن شاخ انگلیسی برای bio اینستاگرام متن شاخ bff متن شاخ ب انگلیسی متن شاخ.com
 
 متن شاخ د متن زیبا english متن زیبا emoji متن شاخ ت متن شاخ+18 متن های شاخ 2019 تکست شاخ 2019 متن شاخ تیکه دار 99متن سنگین درباره پسر متن سنگین عاشقانه متن سنگین رفیق متن سنگین مردونگی متن سنگین فلسفی متن سنگین درباره زندگی متن سنگین رفاقت متن سنگین برای روز مرد متن سنگین تیکه دار متن سنگین برای bio تلگرام متن سنگین برای bio متن سنگین. com

 

 

خود را ثابت کنید
نه به نتیجه

******

متن شاخ دافتارون

من یک دخترم!
اما بگذارید من را از مردانگی یادآوری کنم!

******

یکبار از شخص خود بترسید
بار از دوستت بپرس ...

******

من هرکدام از اینها هستم
هر خاطره ای از من

******

اولویت خدمات
بنابراین همیشه با من
دوم از همه ، افتخار من
همه چیز

******

تاریخ انقضا تمام شده است
به همین دلیل ، تماس شدید و گم شده است

******

وظیفه افراد توییتر نیز زندگی کردن است
فقط برای اینکه بقیه رو بفهمم ...

******

به نام هیچی
وای ، این یک معامله است
چه خبر
آس و کینگ من حساب نکردم
شما در حال حاضر جای خود را

******

متن راحتی راحتی شاخ

شما با دوستان دوستان می جنگید
جدید می فهمید که چقدر قدرتمند است!

******

من چنین کثیفی را به عنوان "خبره شما" ندیدم!

******

متن زمینه شاخ و شاخدار

می توان اداره مردم را بصورت آنلاین گفت
ای کاش آنها یک شهر دروغگو بودند!

******

فقط به اطراف منو نروید ...
تصورات پیش روی من است
دوره پیگیری..1
من به شما گفتم ادامه دهید .. !! ✘✘✘

******

اگر من مانند بسیاری ...
در حال حاضر با چیزهای زیادی برای پیدا کردن ...

******

خاطره مشخصی از آن ها در زمان ما وجود دارد
و هر…
کاش یک فروشگاه در کنار ما بود ... !!!

******

من در مورد آنچه می گویم صحبت می کنم
نه کیفیتی که شما باید انجام دهید!

******

پسری با دم بلند
خیلی بازیگوش
اما یکی در حال خواندن آن است
سلام ، تازه مرد

******

ارائه نماها ،
درک شخصیت شما ... !!!

1 ******

این اعتماد را از جیجی چقدر خریداری می کنید؟

******

چولو
نازی ب
آره
همہ همہ
چو
متخصص تغذیه
این
خریدار

******

سه بار در ماه!
پس چه سه پسر سه ...

******

آیا می خواهید مثل ما باشید ؟!
سلام .. موفق باشید

******

سلام مردمی
حتی اگر به من اهمیت نداد به من برگرد
در دنیای من
بدون بازی ناخواسته - مجاز نیست -

******

جملات شاخ دفاترون پسران است

آموزش مواد غذایی خطرناک جهان
فریب ظاهر آدم

******

نمی توانم بگویم نه
ـﻢﻢ
پسرم نیز پسرم است
هر خاکی خاکی !!!

******

متون شاخ مشبک

به شما آنلاین افتخار می کنم!
اما لازم نیست با هم باشید ، باشه؟

******

سه تا از زیباترین زنان جهان
مامان ، تأمل در آینه و سایه!

******

همانطور که می گویید مراقب باشید و آن را تماشا کنید ، طولانی مدت کار چسب را ببخشید!

******

نگوییم که اگر ما برنده قضیه ، شکست ، اعتراض و رفتار باشیم ...
یک روز خاطره خوب ، دیده نمی شود!

******

در اینجا هویت وجود دارد ، اما چه زندگی ابداعی است

******

من گل رز کاشته ام اما فک من به جای کاکتوس دوراد کار نمی کند!

******

متاسفم که آلزایمر ندارم!

******

فقط می توانیم بگوییم که ما دیگر نمی خواهیم به روتون بروند.

******

س

******

دورام به عنوان یک اتفاق افتاده و به عنوان یک باد مجاز ..!

******

شخص باید کتاب نامزدی را بخواند تا یکی دیگر را بشناسد ...

******
فکهای ما بد می نویسند!

******

آیا دوست دارید مادران ما بیایند در مورد سبک زندگی ما فکر کنند!

******

Hishiki Hishikiu ، غیرقابل توصیف ، ما فقط می توانیم ادعا کنیم ...

******

سلام سلام گرگ این است
نگاه دختران

******

...

******

عمر باتری آن از برخی دیگر طولانی تر است ...

******

به ما بگویید که شما به خودتان نیامده اید ...

******

پیشنهادات دوره های خوب ، فروش بیشتر…

******

این قلب برخی از مردم نیست که با حسادت همه را لرزاند ...

******

برخی اصلاً قابل تغییر نیستند!

******

مواظب باشید که کی هستید و اگر این همه را گم کردید!

******

واحد زندگی گاهی اوقات بر اساس نقش است

******

بسیاری از. .
↩ هاستین ..
↙ چه کسی .
البته. .
اما - اما - اما. . !
↙ فـــــــــــ ↘. .
راستی. .
↙ آنها ارزش آن را دارند. .
✘ مراقب باشید

******

َﻗﺘﻗﺘــﯽ ﮎ ِﺜـــﻞﻞ ِﺜـــﻞﻞ ِﺜـــﻞﻞ ِﺜـــﻞﻞ ِﺜـــﻞﻞ
سه اسید پلی مورفیک
انسانها ، مبهوت نیستند
ﺵﺩﻭﺭ
ﺵﺵ

******

کمک
سه تا سه
آنچه من آن را "ترک" می نامم

******

این همه
منبع شماره 1 -
موضوعات Subbunjo

******

َﻓﻓ ﺳَﺳََﻡﻡﻡ
بیشتر نه ...
بود

******

شما باید ژن انسانی نه عیسی را داشته باشید ...

******

برای رسیدن به غرفه
گفتم خدانگهدار
دوست دارم دستگیر شوم
آیا می توانید ادعای عشق ...

******

میتوانیم انجامش دهیم
بارداری سالم برای بارداری
ما به شما دسترسی پیدا می کنیم.
درخواست لطف خود را ...

******

به هر حال
ــﺩﺩﺳﺖ نکته
عزیزم. .
ﮕ مشاهده
سوالات متداول
به امید دیدار
آره ✘

******

بله فکر می کنم
عشق
جایی نیست
یا برنامه
مرا نصب نکنید

******

بابین
اگی بدی
تو با من بودی

******

چه موجوداتی مردم را عصبانی می کنند
استان سوزن آنها را برای شما نخ می کنید

 

نظرات: (۰) هيچ نظري هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی